OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W SZPITALACH  W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.)zaprasza pielęgniarki /położne,do zgłaszana ofert na stanowiska:

 

I.                    Pielęgniarka/położna koordynująca:

1)      Oddziału położniczo-ginekologicznego – położna

2)      Izby przyjęć – pielęgniarka

II.                  Pielęgniarka odcinkowa:

1)      Oddziału chirurgicznego Malbork

2)      Oddziału wewnętrznego Malbork

3)      Izby Przyjęć Malbork

4)      Przychodni Specjalistycznej Malbork

III.          Położna odcinkowa

1) Oddziału Położniczo-ginekologicznego Malbork

 

Wymagania formalne:

1.       Osoba  posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,

2.       Osoba posiadająca zarejestrowaną indywidualną praktykę pielęgniarską/położniczą umożliwiającą wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,

3.       Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.

4.       Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki /położnej wykonującej zawód na terenie RP ,

5.       Osoba wykonująca zawód w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału położniczo – ginekologicznego, oddziału noworodkowego, ZOL, oddziały zachowawcze (np. oddział wewnętrzny, psychiatryczny), oddziału chirurgicznego, przychodni specjalistycznej, Izby przyjęćprzez min. 24 miesiące w ciągu.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.12.2019r. do 30.11.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka/położna  …………………………………………(wstawić nazwę)”

do dnia 18.11.2019r. do godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00