OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ:

  1. ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MALBORKU
  2. BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W MALBORKU W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH WRAZ Z GOTOWOŚCIAMI

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.)zaprasza pielęgniarkido zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania:

 

1.      Deklaracja pełnienia  dyżurów pielęgniarskich wraz z gotowościami,

Oraz:

1.      Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

2.      Pielęgniarka posiadająca zarejestrowaną indywidualną praktykę pielęgniarską umożliwiającą wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,

3.      Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe – oświadczenie.

4.      Pielęgniarka posiadająca  aktualną polisę ubezpieczeniową  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP.

5.      Udzielanie świadczeń przez min. 100 godzin miesięcznie.

6.      Doświadczenie zawodowe –ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych okresie ostatnich 3 lat: na bloku operacyjnym (wymóg dla pielęgniarek  bloku operacyjnego), na oddziale AiIT (wymóg dla pielęgniarek  AiIT)

7.      Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej terapii (w przypadku oddz. AiIT),

8.      Orzeczenie braku przeciwwskazań do zatrudnienia w polu jonizującym  wydanym przez lekarza posiadającego wymagane  przez przepisy prawa pracy kwalifikacje.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert –pielęgniarka AiIT” lub „Konkurs ofert –pielęgniarka Bloku operacyjnego

do dnia 18.11.2019r. do godz. 10:00

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.12.2019r. do 30.11.2022r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00