OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO (DYŻURY)

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  napodstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2018 poz. 2190 zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.      Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2.      Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w  zakresie pediatrii lub po II roku specjalizacji w tej dziedzinie,

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu
z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,

4.      Osoba nie karana za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe

5.      Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6.      Osoba posiadającą zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.12.2019r. do 30.11.2022r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert –lekarz oddziału  pediatrycznego ” do dnia 20.11.2019r. do godz. 12:00

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00