OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO WRAZ Z  PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNUJĄCEJ

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, spełniających następujące wymagania formalne:

1.      lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2.      specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie pediatrii oraz w zakresie neonatologii lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,

3.      doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako lekarz specjalista neonatologii (oświadczenie).

4.      wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego  przez ostatnie 5 lat (oświadczenie)

5.      doświadczenie w zarządzaniu  oddziałem , pododdziałem nie krótsze niż 3 lata  (poświadczenie)

6.      zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu
z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

7.      osoba nie karana za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,

8.      osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9.      zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

10.   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP,

do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na oddziale neonatologicznym.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.12.2019 do 31.12.2020r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – koordynator oddziału  noworodkowego” do dnia 08.11.2019 r. do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00