OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do składania ofert na stanowisko:

 

Zadanie 1: lekarza oddziału położniczo-ginekologicznego wraz z udzielaniem świadczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku;

 

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.09.2019r. do 30.06.2021r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert –lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii”

do dnia 12.08.2019r. do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00