OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO LEKARZA

ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO SZPITALA WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.      Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2.      Specjalizacja –  pediatria (posiadany dyplom ukończenia),

3.      Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako lekarz specjalista pediatrii (oświadczenie).

4.      Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego  przez ostatnie 5 lat (oświadczenie)

5.      Doświadczenie w zarządzaniu  oddziałem , pododdziałem nie krótsze niż 3 lata  (poświadczenie)

6.      Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

7.      Osoba nie karana za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta.

8.      Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – pediatria,

9.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

10.   Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.09.2019r.do 31.08.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert –koordynator oddziału  pediatrycznego” do dnia 12.08.2019 r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursuofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00