OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU: PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ i POZ NS (WRAZ Z PEŁNIENIEM DYŻURÓW W  POZ NS)

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza pielęgniarki, do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki Przychodni Specjalistycznej (wraz z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich w POZ NS) w Malborku spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP ,
  5. Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pielęgniarki.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.06.2019r. do 31.03.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka koordynująca Przychodni Specjalistycznej i POZ NS  wraz z pełnieniem dyżurów w POZ NS Malbork

do dnia 13.05.2019r. r. do godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

                Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00