OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RAMACH PORADNI ONKOLOGICZNEJ W MALBORKU/NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert na:

 

Zadanie nr 1: świadczenie usług zdrowotnych w ramach poradni onkologicznej w Nowym Dworze Gdańskim ;

Zadanie nr 2: świadczenie usług zdrowotnych w ramach poradni onkologicznej w Malborku;

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.04.2019r. do 31.03.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – świadczenia w zakresie poradni onkologicznej – zadanie nr …”

do dnia 20.03.2019r r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursuofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00