ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: PCZ.ZO.1/19

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579),  zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zapytania ofertowego  na dostawę artykułów czystościowych – ręczników papierowych i papieru toaletowego.

 

1.  Przedmiot zamówienia:

1.1    Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów czystościowych tj.:

Zadanie nr 1 – papier toaletowy

Zadanie nr 2 – ręczniki papierowe do podajników typu TORK wraz z dzierżawą podajników,

Zadanie nr 3 – ręczniki typu ZZ.

1.2  Kod CPV:

– 33 76 00 00 – 5 (Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety);

1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w których szacunkowo określono wielkość zamówienia przez okres trwania umowy (12 miesięcy).

1.4  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego (ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) przy w godzinach od 07.30 do 14.30.

1.5  Wykonawca dostarczy i rozładuje towar na własny koszt i na własne ryzyko.

1.6  Dostawy realizowane będą sukcesywnie w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Szpital nie dłużej niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem faksu lub telefonicznie.

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

3.  Termin wykonania zamówienia:12 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym podpisanie nastąpi najwcześniej z dniem 27.03.2019r..

4.  Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pytania do niniejszego postępowania można składać w formie pisemnej na adres mailowy: j.ryzop@pcz.net.pl lub faksem na nr (55) 64 60 325. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania złożone do dnia 25.02.2019r.. Pytania złożone po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

5.  Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, VAT, cenę brutto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Cena podana w formularzu asortymentowo-cenowym i ofertowym nie podlega waloryzacji w trakcie całego okresu trwania umowy.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny (80%) oraz jakością (20%). Ocena jakości dokonana zostanie na podstawie karty oceny asortymentu na zasadzie spełnia/nie spełnia – zgodnie z zał. nr 3.

7.  Termin i miejsce składania ofert:

7.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia, wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w pkt. 7.5.

7.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

7.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.4 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji, a próbka wymieniona w pkt. 7.5 c) opisana nazwą Oferenta i numerem postępowania.

7.5    Do oferty (zał. nr 2) należy dołączyć:

a) wypełniony załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy;

b) kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty;

c)  próbkę proponowanego asortymentu wraz z etykietą potwierdzającą wymogi stawiane przez Zamawiającego tj.

– dla zadania nr 1 – 1 rolka,

– dla zadania nr 2 – 1 rolka,

– dla zadania nr 3 – 1 opakowanie.

Uwaga: Dostarczona próbka musi zawierać na etykiecie wszystkie informacje potwierdzające spełnienie parametrów określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 – Formularzu asortymentowo-cenowym.

7.6 Ofertę wraz z próbką asortymentu należy złożyć pisemnie na adres Zamawiającego (Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w kopercie oznaczonej pieczęcią Oferenta, w terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz.12:00, z dopiskiem: „Oferta na dostawę artykułów czystościowych; PCZ.ZO.1/19”.

7.7 Sesja otwarcia ofert: Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które odbędzie się w dniu 28.02.2019r. godz. 12:15 (pok. nr 10, Administracja),  zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin płatności, termin dostawy. Informacja z sesji otwarcia ofert zamieszczona zostanie również na stronie internetowej zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

7.8  Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie 14 dni od daty składania ofert, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w terminie do 21 dni od dnia upływu składania ofert, przy czym wyniki te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

7.9 Oferty złożone po terminie lub niekompletne tj. nie zawierające wymaganej próbki nie będą rozpatrywane.

7.10 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7.11  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.12 Próbka dostarczona wraz z ofertą nie podlega zwrotowi po rozstrzygnięciu postępowania.

7.13 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.14 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcz.net.pl.

8.         Unieważnienie postepowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:

a) nie złożono żadnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) oferta zawiera rażąco niską cenę;

d)  wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.  Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, gdy w toku jej badania stwierdzi, iż asortyment oferowany przez Wykonawcę nie spełnia warunków/parametrów określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 – Formularzu asortymentowo-cenowym.

10.  Umowa

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie obowiązującym od dnia 27.03.2019r. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Numer alarmowy        55 646 02 00