Ogłoszenie nr 514457-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 22041530500000, ul. ul. Armii Krajowej   105/106 , 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 6460264, e-mail sekretariat@pcz.net.pl, faks 55 6460235.
Adres strony internetowej (URL): www.pcz.net.pl
Adres profilu nabywcy: www.pcz.net.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Podmiot leczniczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pcz.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pcz.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta tradycyjna, kurier, posłaniec, osobiście
Adres:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)
Numer referencyjny: PCZ.ZP.4/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 – świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem dla szpitala w Malborku, Zadanie nr 2 – świadczenia kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. 2. Świadczenie usług pralniczych winno następować zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie, z zastosowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących wraz z transportem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Wykonywanie usług pralniczych bielizny szpitalnej dla szpitali Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. obejmuje: Zadanie nr 1 – Szpital w Malborku a. kompleksową usługę prania tj. m.in. dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, konserwowanie asortymentu będącego własnością Zamawiającego; b. usługi szwalnicze w zakresie napraw asortymentu będącego własnością Zamawiającego; c. foliowanie odzieży; d. transport we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy bielizny brudnej stanowiącej własność Zamawiającego z siedziby Zamawiającego (82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106) do siedziby Wykonawcy oraz bielizny czystej będącej własnością Zamawiającego z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. e. wydanie zamawiającemu po wykonaniu usługi, posegregowanych i zapakowanych w worki foliowe poszczególnych asortymentów prania wraz z opisem asortymentowym (rodzaj + liczba). Zadanie nr 2 – Szpital w Nowym Dworze Gdańskim a. kompleksową usługę prania tj. m.in. dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, konserwowanie, asortymentu będącego własnością Zamawiającego; b. usługi szwalnicze w zakresie napraw asortymentu będącego własnością Zamawiającego; c. wynajem asortymentu opisanego w załączniku nr 1 oraz formularzu ofertowym – zał. nr 2 wraz z kompleksową usługą prania określoną w pkt. a; d. foliowanie odzieży; e. transport we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy bielizny brudnej stanowiącej własność Zamawiającego oraz dzierżawionej z siedziby Zamawiającego (82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 12) do siedziby Wykonawcy oraz bielizny czystej będącej własnością Zamawiającego i dzierżawionej z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. f. wydanie zamawiającemu po wykonaniu usługi, posegregowanych i zapakowanych w worki foliowe poszczególnych asortymentów prania wraz z opisem asortymentowym (rodzaj + liczba). 5. W przypadku zadania nr 2 – Wykonawca zobligowany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, dostarczyć i zainstalować na komputerze wyznaczonym przez Zamawiającego (szpital w Nowym Dworze Gdańskim) oprogramowanie służącego do kompleksowej obsługi magazynu bielizny. Wykonawca zobligowany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego (5 osób) w zakresie obsługi oprogramowania i systemu do prowadzenia ewidencji bielizny. 6. Wymagany termin płatności wynosi minimum 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. 7. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobligowany jest do posiadania odpowiednich certyfikatów wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 14065:2005 oraz ISO 13485 lub nowszych. 8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2004 r. poz. 1502, z późn.zm.).

II.5) Główny kod CPV: 98310000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
98311000-6
98315000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna jeśli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę pralniczą dla podmiotów leczniczych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. b) dysponuje pralnią certyfikowaną na zgodność z normą PN-EN 14065, wyposażoną w barierę higieniczną, przystosowaną do prania bielizny szpitalnej, znajdującą się pod nadzorem PPIS właściwego dla Wykonawcy; c) dysponuje środkami transportu (min. 1 pojazd) przystosowanymi do transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych, znajdującymi się pod nadzorem PPIS właściwego dla Wykonawcy; d) dysponuje maszynami pralniczymi wyposażonymi w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji; e) w procesie prania wykorzystuje środki piorące dopuszczone do obrotu na polskim rynku, posiadające odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie PZH (lub innej równoważnej jednostki). f) posiada wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, oraz ISO 13485 lub nowsze.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 zł. b) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. – Zał. nr 4. c) Aktualna opinia/decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitali, d) Wykaz maszyn pralniczych wyposażonych w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji – Zał. nr 5. e) Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych, które będzie stosował przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z dokumentacją tj. informacją o preparatach, które Wykonawca będzie stosował przy realizacji niniejszego zamówienia, dotyczącą składu chemicznego, obszaru zastosowania, sposobu użycia, czasu i spectrum działania w przypadku preparatów dezynfekcyjnych, dokumentami potwierdzającymi wpis preparatów dezynfekcyjnych jako wyrobów pozytywnie zaopiniowanych przez PZH z pełną atestacją oraz Kartami Charakterystyki preparatów piorących i dezynfekcyjnych – zgodnie z Zał. nr 6. f) Wykaz środków transportu, wykorzystywanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami. Wykonawca dołączy odpowiednie zaświadczenie, dopuszczające środki transportu do przewozu bielizny (odpowiednio brudnej i czystej), wydane przez odpowiednie służby sanitarno – epidemiologiczne oraz oświadczenie Wykonawcy o sposobie zorganizowania transportu bielizny zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (wykaz środków transportu oraz oświadczenie według własnego wzoru) – Zał. nr 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) Odpowiednie certyfikaty wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 14065:2005 oraz ISO 13485 lub nowszych. b) Dla asortymentu dzierżawionego (dot. zadania nr 2- szpital w Nowym Dworze Gdańskim) – certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzającego zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237 oraz Kart Danych Technicznych na tkaniny i wyroby (dla pozycji, których dotyczy).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Charakter zmian umowy w stosunku do jej treści zawarty został we wzorze umowy – załącznik nr 9a i 9b do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem dla szpitala w Malborku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 – świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem dla szpitala w Malborku, 2. Świadczenie usług pralniczych winno następować zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie, z zastosowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących wraz z transportem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Wykonywanie usług pralniczych bielizny szpitalnej dla szpitali Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. obejmuje: Zadanie nr 1 – Szpital w Malborku a. kompleksową usługę prania tj. m.in. dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, konserwowanie asortymentu będącego własnością Zamawiającego; b. usługi szwalnicze w zakresie napraw asortymentu będącego własnością Zamawiającego; c. foliowanie odzieży; d. transport we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy bielizny brudnej stanowiącej własność Zamawiającego z siedziby Zamawiającego (82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106) do siedziby Wykonawcy oraz bielizny czystej będącej własnością Zamawiającego z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. e. wydanie zamawiającemu po wykonaniu usługi, posegregowanych i zapakowanych w worki foliowe poszczególnych asortymentów prania wraz z opisem asortymentowym (rodzaj + liczba). 5. Wymagany termin płatności wynosi minimum 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. 6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobligowany jest do posiadania odpowiednich certyfikatów wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 14065:2005 oraz ISO 13485 lub nowszych. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2004 r. poz. 1502, z późn.zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98310000-9, 98311000-6, 98315000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Świadczenia kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 2 – świadczenia kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. 2. Świadczenie usług pralniczych winno następować zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie, z zastosowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących wraz z transportem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Wykonywanie usług pralniczych bielizny szpitalnej dla szpitali Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. obejmuje: Zadanie nr 2 – Szpital w Nowym Dworze Gdańskim a. kompleksową usługę prania tj. m.in. dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, konserwowanie, asortymentu będącego własnością Zamawiającego; b. usługi szwalnicze w zakresie napraw asortymentu będącego własnością Zamawiającego; c. wynajem asortymentu opisanego w załączniku nr 1 oraz formularzu ofertowym – zał. nr 2 wraz z kompleksową usługą prania określoną w pkt. a; d. foliowanie odzieży; e. transport we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy bielizny brudnej stanowiącej własność Zamawiającego oraz dzierżawionej z siedziby Zamawiającego (82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 12) do siedziby Wykonawcy oraz bielizny czystej będącej własnością Zamawiającego i dzierżawionej z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. f. wydanie zamawiającemu po wykonaniu usługi, posegregowanych i zapakowanych w worki foliowe poszczególnych asortymentów prania wraz z opisem asortymentowym (rodzaj + liczba). 5. W przypadku zadania nr 2 – Wykonawca zobligowany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, dostarczyć i zainstalować na komputerze wyznaczonym przez Zamawiającego (szpital w Nowym Dworze Gdańskim) oprogramowanie służącego do kompleksowej obsługi magazynu bielizny. Wykonawca zobligowany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego (5 osób) w zakresie obsługi oprogramowania i systemu do prowadzenia ewidencji bielizny. 6. Wymagany termin płatności wynosi minimum 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. 7. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobligowany jest do posiadania odpowiednich certyfikatów wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 14065:2005 oraz ISO 13485 lub nowszych. 8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2004 r. poz. 1502, z późn.zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98310000-9, 98311000-6, 98315000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Numer alarmowy        55 646 02 00