OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.      Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2.      Specjalizacja –  choroby wewnętrzne (posiadany dyplom ukończenia),

3.      Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista chorób wewnętrznych (oświadczenie).

4.      Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego  przez ostatnie 5 lat (oświadczenie)

5.      Doświadczenie w zarządzaniu  oddziałem , pododdziałem nie krótsze niż 3 lata  (poświadczenie)

6.      Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

7.      Osoba nie karana za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta.

8.      Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne,

9.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.02.2019 do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz koordynator oddziału  wewnętrznego MK”

do dnia 23.01.2019r. do godz. 10°°

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

                Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

                Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00