OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁU NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI ZOL W SZPITALU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190) zaprasza pielęgniarki,do zgłaszana ofert na stanowiska:

 

Pielęgniarka:

1)      Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowym Dworze Gdańskim

 

spełniających następujące wymagania formalne:

1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,

2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,

3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.

4. Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP ,

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.01.2019r. do 31.01.2021r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarkaZOL)”

do dnia 14.12.2018r. r. do godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

                Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00