OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI ODDZIAŁU  NOWORODKOWEGO

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza pielęgniarki /położne,do zgłaszana ofert na stanowiska:

 

I.                    Pielęgniarka odcinkowa Oddziału noworodkowego w Malborku

spełniających następujące wymagania formalne:

1.     Pielęgniarka/położna posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,

2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,

3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.

4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki /położnej wykonującej zawód na terenie RP ,

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.01.2019r. do 30.09.2021r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka oddziału noworodkowego”

do dnia 10.12.2018 r. do godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

                Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

                Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00