OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

NA IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  napodstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1938) zaprasza ratowników medycznych do zgłaszana ofert.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie odpowiedniej liczby oferentów w celu zabezpieczenia:

dyżurów ratownika medycznego na  Izbie Przyjęć Szpitala w Malborku

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – ratownik  Izba Przyjęć”

dodnia  26.09.2018r. do godz. 12:00.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00