OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza techników elektroradiologii,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii,

2.      Aktualny dokument potwierdzający ukończenie kursu Ochrona Radiologiczna Pacjenta (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

3.      Zarejestrowana działalność gospodarcza,

4.      Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe,

5.      Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej technika elektroradiologii,

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku technik elektroradiologii  (orzeczenie lekarskie).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.10.2018r. do 30.09.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert –technik elektroradiologii

do dnia 17.09.2018r. do godz. 10:00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00