OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Zadanie 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów  na oddziale chirurgii ogólnej, w poradni chirurgii ogólnej w Przychodni w Malborkui w pracowni gastroenterologicznej w Malborku (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza)

Zadanie 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów  na oddziale chirurgii ogólnej (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza)

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.09.2018r. do 31.12.2020r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – świadczenia chirurgiczne, zadanie nr: ………” do dnia 27.08.2018r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00