OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RODZAJU

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna)

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane: od dnia 01.08.2018r. do 31.07.2021r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz POZ NS w NDG”

do dnia 24.07.2018r. do godz. 12:00

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00