Ogłoszenie nr 560914-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Dostawa nici (szwów) chirurgicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 220415305, ul. ul. Armii Krajowej   105/106 , 82-200   Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 6460264, e-mail sekretariat@pcz.net.pl, faks 55 6460235.
Adres strony internetowej (URL): www.pcz.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Podmiot leczniczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.pcz.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.pcz.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta tradycyjna, kurier, posłaniec, osobiście
Adres:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nici (szwów) chirurgicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
Numer referencyjny: PCZ.ZP.19/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici (szwów) chirurgicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w podziale na następujące pakiety: a) Pakiet 1 – szwy używane do szycia skóry b) Pakiet 2 – szwy chirurgiczne, syntetyczne, niewchłanialne, monofilament, niebieskie, wykonane z homopolimeru polipropylenowego c) Pakiet 3 – szwy chirurgiczne, sterylne, niewchłanialne, plecione, poliester d) Pakiet 4 – szew chirurgiczny, wchłanialny, wielowłóknowy, powlekany, wykonany z kwasu poliglikolowego e) Pakiet 5 – nitka podwiązkowa pleciona niewchłanialna f) Pakiet 6 – nitka podwiązkowa pleciona wchłanialna, powlekana, wykonana z kwasu poliglikolowego g) Pakiet 7 – tkanina dziana z utlenowanej nieregenerowanej celulozy h) Pakiet 8 – wosk chirurgiczny i) Pakiet 9 – szew do odbarczania (szew antyewentracyjny) typu VENTROFIL j) Pakiet 10 – szew chirurgiczny, wchłanialny, wielowłóknowy, powlekany, wykonany z kwasu poliglikolowego k) Pakiet 11 – szew chirurgiczny, wchłanialny, monofilament, polidioksanon. l) Pakiet 12 – szwy chirurgiczne, sterylne, wchłanialne, monofilament, poli(glikolido-co-kaprolakton) m) Pakiet 13 – szew antybakteryjny n) Pakiet 14 – szwy chirurgiczne, sterylne, niewchłanialne, plecione, poliester powlekany silikonem o) Pakiet 15 – taśmy retrakcyjne 2. Szczegółowy opis warunków minimalnych, jakie winny spełniać wszystkie oferowane produkty, zawarty jest w załączniku nr 1do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nich zawartymi. 3. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w Pakietach, wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty dla danego zadania. 4. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.2142 z późn. zm.) – jeśli dotyczy i Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.211). 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu. 3) W przypadku przedmiotu zamówienia sterylnego, wymagamy wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym z podanym okresem zachowania jałowości. 4) Produkty jednorazowe muszą być umieszczone w indywidualnych opakowaniach, które utrzymują jałowość i umożliwiają wyjęcie i ich użycie w warunkach aseptycznych. Nici w indywidualnych saszetkach (opakowanie bezpośrednie) maja być umieszczone w opakowaniach zewnętrznych (pudełkach), które zapewnia zachowanie fizycznych i mechanicznych właściwości nici do czasu użycia. 5) Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane dla użytkownika do właściwej identyfikacji wyrobu powinny być umieszczone na każdym opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli dotyczy) tj.: A. Opakowanie zbiorcze musi charakteryzować się następującymi cechami: • łatwe do utylizacji – najlepiej cienki karton, • łatwe do otwarcia, • pojedyncze opakowania łatwe do pobrania z opakowania zbiorczego, • opis opakowania zbiorczego co najmniej z jednej strony, • opis na opakowaniu zewnętrznym zawiera: rodzaj szwu (jego nazwę handlową) + liczbę opakowań pojedynczych w nim zawartych + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), • opis igły na opakowaniu zbiorczym musi zawierać co najmniej: • graficzny opis igły w skali 1:1 (rzut boczny), • graficzny opis kształtu przekroju poprzecznego w skali 1:1, • opis cyfrowy wycinka krzywizny igły (3/8,1/2/,5/8…), • opis nici – grubość (w systemie cyfrowym) wchłanialność, długość . B. Opakowanie jednostkowe musi charakteryzować się następującymi cechami: • opakowanie zewnętrzne przezroczyste co najmniej z jednej strony, z końcówkami do otwarcia długości nie mniejszej niż 5mm, • opakowanie wewnętrzne opisane co najmniej: rodzaj szwu (jego nazwę handlową ) + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), zaznaczone wyraźnie miejsce otwarcia , • okładki bezpośrednie szwu – ułożenie igły takie, aby po prawidłowym otwarciu opakowania wewnętrznego umożliwiało łatwe pobranie igły bezpośrednio z opakowania do imadła (bez konieczności dodatkowych manewrów). 5. Dostawa nici (szwów) chirurgicznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy: 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia składanego pisemnie, faksem lub drogą e-mail przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 6. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt i ryzyko. 7. Termin płatności – zgodnie z deklaracją Oferenta na podst. formularza ofertowego, nie krótszy niż 30 dni. 8. Miejsce dostawy – magazyn apteki w siedzibie zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106.

II.5) Główny kod CPV: 33141100-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że wykonał min. 2 dostawy (do podmiotu leczniczego) nici (szwów) chirurgicznych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz min. 2 dostaw (do podmiotu leczniczego) nici (szwów) chirurgicznych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Oświadczenie Wykonawcy że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.2142 z późn. zm.) – o ile dotyczy 2. Zgłoszenie/powiadomienie Prezesa Urzędu o wprowadzeniu do obrotu i do używania oferowanego wyrobu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679), 3. Firmowe materiały informacyjne/katalogi/broszury (w języku polskim) potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z wyraźnym wskazaniem którego pakietu i pozycji dany materiał/katalog/ broszura dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy 20,00
Termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy zawarte zostały w załączniku nr 5 – wzór umowy tj. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w następującym zakresie: a) nazwy produktu i nr katalogowego (przy zachowaniu wszystkich parametrów określonych w SIWZ) oraz sposobu konfekcjonowania produktów, b) wydłużenia terminu realizacji umowy do 2 m-cy w sytuacji niewykorzystania asortymentu, c) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy: – w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, – w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (zgodnie z §2 ust.6) – w przypadku zaistnienia sytuacji, zgodnie z §2 ust.5 .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 – szwy używane do szycia skóry

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy opis warunków minimalnych, jakie winny spełniać wszystkie oferowane produkty, zawarty jest w załączniku nr 1do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nich zawartymi. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w Pakietach, wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty dla danego zadania. 3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.2142 z późn. zm.) – jeśli dotyczy i Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.211). 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu. 3) W przypadku przedmiotu zamówienia sterylnego, wymagamy wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym z podanym okresem zachowania jałowości. 4) Produkty jednorazowe muszą być umieszczone w indywidualnych opakowaniach, które utrzymują jałowość i umożliwiają wyjęcie i ich użycie w warunkach aseptycznych. Nici w indywidualnych saszetkach (opakowanie bezpośrednie) maja być umieszczone w opakowaniach zewnętrznych (pudełkach), które zapewnia zachowanie fizycznych i mechanicznych właściwości nici do czasu użycia. 5) Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane dla użytkownika do właściwej identyfikacji wyrobu powinny być umieszczone na każdym opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli dotyczy) tj.: A. Opakowanie zbiorcze musi charakteryzować się następującymi cechami: • łatwe do utylizacji – najlepiej cienki karton, • łatwe do otwarcia, • pojedyncze opakowania łatwe do pobrania z opakowania zbiorczego, • opis opakowania zbiorczego co najmniej z jednej strony, • opis na opakowaniu zewnętrznym zawiera: rodzaj szwu (jego nazwę handlową) + liczbę opakowań pojedynczych w nim zawartych + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), • opis igły na opakowaniu zbiorczym musi zawierać co najmniej: • graficzny opis igły w skali 1:1 (rzut boczny), • graficzny opis kształtu przekroju poprzecznego w skali 1:1, • opis cyfrowy wycinka krzywizny igły (3/8,1/2/,5/8…), • opis nici – grubość (w systemie cyfrowym) wchłanialność, długość . B. Opakowanie jednostkowe musi charakteryzować się następującymi cechami: • opakowanie zewnętrzne przezroczyste co najmniej z jednej strony, z końcówkami do otwarcia długości nie mniejszej niż 5mm, • opakowanie wewnętrzne opisane co najmniej: rodzaj szwu (jego nazwę handlową ) + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), zaznaczone wyraźnie miejsce otwarcia , • okładki bezpośrednie szwu – ułożenie igły takie, aby po prawidłowym otwarciu opakowania wewnętrznego umożliwiało łatwe pobranie igły bezpośrednio z opakowania do imadła (bez konieczności dodatkowych manewrów). 4. Dostawa nici (szwów) chirurgicznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy: 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia składanego pisemnie, faksem lub drogą e-mail przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 5. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt i ryzyko. 6. Termin płatności – zgodnie z deklaracją Oferenta na podst. formularza ofertowego, nie krótszy niż 30 dni. 7. Miejsce dostawy – magazyn apteki w siedzibie zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin dostawy 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 – szwy chirurgiczne, syntetyczne, niewchłanialne, monofilament, niebieskie, wykonane z homopolimeru polipropylenowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy opis warunków minimalnych, jakie winny spełniać wszystkie oferowane produkty, zawarty jest w załączniku nr 1do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nich zawartymi. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w Pakietach, wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty dla danego zadania. 3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.2142 z późn. zm.) – jeśli dotyczy i Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.211). 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu. 3) W przypadku przedmiotu zamówienia sterylnego, wymagamy wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym z podanym okresem zachowania jałowości. 4) Produkty jednorazowe muszą być umieszczone w indywidualnych opakowaniach, które utrzymują jałowość i umożliwiają wyjęcie i ich użycie w warunkach aseptycznych. Nici w indywidualnych saszetkach (opakowanie bezpośrednie) maja być umieszczone w opakowaniach zewnętrznych (pudełkach), które zapewnia zachowanie fizycznych i mechanicznych właściwości nici do czasu użycia. 5) Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane dla użytkownika do właściwej identyfikacji wyrobu powinny być umieszczone na każdym opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli dotyczy) tj.: A. Opakowanie zbiorcze musi charakteryzować się następującymi cechami: • łatwe do utylizacji – najlepiej cienki karton, • łatwe do otwarcia, • pojedyncze opakowania łatwe do pobrania z opakowania zbiorczego, • opis opakowania zbiorczego co najmniej z jednej strony, • opis na opakowaniu zewnętrznym zawiera: rodzaj szwu (jego nazwę handlową) + liczbę opakowań pojedynczych w nim zawartych + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), • opis igły na opakowaniu zbiorczym musi zawierać co najmniej: • graficzny opis igły w skali 1:1 (rzut boczny), • graficzny opis kształtu przekroju poprzecznego w skali 1:1, • opis cyfrowy wycinka krzywizny igły (3/8,1/2/,5/8…), • opis nici – grubość (w systemie cyfrowym) wchłanialność, długość . B. Opakowanie jednostkowe musi charakteryzować się następującymi cechami: • opakowanie zewnętrzne przezroczyste co najmniej z jednej strony, z końcówkami do otwarcia długości nie mniejszej niż 5mm, • opakowanie wewnętrzne opisane co najmniej: rodzaj szwu (jego nazwę handlową ) + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), zaznaczone wyraźnie miejsce otwarcia , • okładki bezpośrednie szwu – ułożenie igły takie, aby po prawidłowym otwarciu opakowania wewnętrznego umożliwiało łatwe pobranie igły bezpośrednio z opakowania do imadła (bez konieczności dodatkowych manewrów). 4. Dostawa nici (szwów) chirurgicznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy: 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia składanego pisemnie, faksem lub drogą e-mail przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 5. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt i ryzyko. 6. Termin płatności – zgodnie z deklaracją Oferenta na podst. formularza ofertowego, nie krótszy niż 30 dni. 7. Miejsce dostawy – magazyn apteki w siedzibie zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin dostawy 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 – szwy chirurgiczne, sterylne, niewchłanialne, plecione, poliester

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy opis warunków minimalnych, jakie winny spełniać wszystkie oferowane produkty, zawarty jest w załączniku nr 1do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nich zawartymi. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w Pakietach, wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty dla danego zadania. 3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.2142 z późn. zm.) – jeśli dotyczy i Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.211). 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu. 3) W przypadku przedmiotu zamówienia sterylnego, wymagamy wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym z podanym okresem zachowania jałowości. 4) Produkty jednorazowe muszą być umieszczone w indywidualnych opakowaniach, które utrzymują jałowość i umożliwiają wyjęcie i ich użycie w warunkach aseptycznych. Nici w indywidualnych saszetkach (opakowanie bezpośrednie) maja być umieszczone w opakowaniach zewnętrznych (pudełkach), które zapewnia zachowanie fizycznych i mechanicznych właściwości nici do czasu użycia. 5) Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane dla użytkownika do właściwej identyfikacji wyrobu powinny być umieszczone na każdym opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli dotyczy) tj.: A. Opakowanie zbiorcze musi charakteryzować się następującymi cechami: • łatwe do utylizacji – najlepiej cienki karton, • łatwe do otwarcia, • pojedyncze opakowania łatwe do pobrania z opakowania zbiorczego, • opis opakowania zbiorczego co najmniej z jednej strony, • opis na opakowaniu zewnętrznym zawiera: rodzaj szwu (jego nazwę handlową) + liczbę opakowań pojedynczych w nim zawartych + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), • opis igły na opakowaniu zbiorczym musi zawierać co najmniej: • graficzny opis igły w skali 1:1 (rzut boczny), • graficzny opis kształtu przekroju poprzecznego w skali 1:1, • opis cyfrowy wycinka krzywizny igły (3/8,1/2/,5/8…), • opis nici – grubość (w systemie cyfrowym) wchłanialność, długość . B. Opakowanie jednostkowe musi charakteryzować się następującymi cechami: • opakowanie zewnętrzne przezroczyste co najmniej z jednej strony, z końcówkami do otwarcia długości nie mniejszej niż 5mm, • opakowanie wewnętrzne opisane co najmniej: rodzaj szwu (jego nazwę handlową ) + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), zaznaczone wyraźnie miejsce otwarcia , • okładki bezpośrednie szwu – ułożenie igły takie, aby po prawidłowym otwarciu opakowania wewnętrznego umożliwiało łatwe pobranie igły bezpośrednio z opakowania do imadła (bez konieczności dodatkowych manewrów). 4. Dostawa nici (szwów) chirurgicznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy: 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia składanego pisemnie, faksem lub drogą e-mail przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 5. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt i ryzyko. 6. Termin płatności – zgodnie z deklaracją Oferenta na podst. formularza ofertowego, nie krótszy niż 30 dni. 7. Miejsce dostawy – magazyn apteki w siedzibie zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin dostawy 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 – szew chirurgiczny, wchłanialny, wielowłóknowy, powlekany, wykonany z kwasu poliglikolowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy opis warunków minimalnych, jakie winny spełniać wszystkie oferowane produkty, zawarty jest w załączniku nr 1do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nich zawartymi. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w Pakietach, wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty dla danego zadania. 3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.2142 z późn. zm.) – jeśli dotyczy i Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.211). 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu. 3) W przypadku przedmiotu zamówienia sterylnego, wymagamy wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym z podanym okresem zachowania jałowości. 4) Produkty jednorazowe muszą być umieszczone w indywidualnych opakowaniach, które utrzymują jałowość i umożliwiają wyjęcie i ich użycie w warunkach aseptycznych. Nici w indywidualnych saszetkach (opakowanie bezpośrednie) maja być umieszczone w opakowaniach zewnętrznych (pudełkach), które zapewnia zachowanie fizycznych i mechanicznych właściwości nici do czasu użycia. 5) Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane dla użytkownika do właściwej identyfikacji wyrobu powinny być umieszczone na każdym opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli dotyczy) tj.: A. Opakowanie zbiorcze musi charakteryzować się następującymi cechami: • łatwe do utylizacji – najlepiej cienki karton, • łatwe do otwarcia, • pojedyncze opakowania łatwe do pobrania z opakowania zbiorczego, • opis opakowania zbiorczego co najmniej z jednej strony, • opis na opakowaniu zewnętrznym zawiera: rodzaj szwu (jego nazwę handlową) + liczbę opakowań pojedynczych w nim zawartych + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), • opis igły na opakowaniu zbiorczym musi zawierać co najmniej: • graficzny opis igły w skali 1:1 (rzut boczny), • graficzny opis kształtu przekroju poprzecznego w skali 1:1, • opis cyfrowy wycinka krzywizny igły (3/8,1/2/,5/8…), • opis nici – grubość (w systemie cyfrowym) wchłanialność, długość . B. Opakowanie jednostkowe musi charakteryzować się następującymi cechami: • opakowanie zewnętrzne przezroczyste co najmniej z jednej strony, z końcówkami do otwarcia długości nie mniejszej niż 5mm, • opakowanie wewnętrzne opisane co najmniej: rodzaj szwu (jego nazwę handlową ) + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (

Numer alarmowy        55 646 02 00