PCZ.ZO.7/17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zaprasza do składania ofert cenowych na Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Szczegóły postępowania w niżej załączonych plikach.

Numer alarmowy        55 646 02 00