OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I PORADNI CHIRURGICZNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga na oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni chirurgicznej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, wraz z pełnieniem funkcji koordynatora oddziału (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza);

Zadanie 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów  na oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni chirurgicznej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza);

Zadanie 3: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów  na oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni chirurgicznej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, wraz z pełnieniem dyżurów w ZRM w Malborku (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza);

Zadanie 4: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów  w poradni chirurgicznej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza);

Zadanie 5: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów w poradni chirurgicznej w Nowym Dworze Gdańskim (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.11.2017r. do 31.10.2020r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – świadczenia chirurgiczne, zadanie nr: ………” do dnia 25.10.2017r. do godz. 10°°

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00