OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA

W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU LUB NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 581, z późn. zm.) zaprasza ratowników medycznych-kierowców do zgłaszania ofert.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie:

A)     1 ratownika medycznego deklarującego udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2018r. w zespołach wyjazdowych w Malborku w średniomiesięcznej liczbie do  336 godzin.

B)      3 ratowników medycznych deklarujących udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2018r. w zespołach wyjazdowych w Nowym Dworze Gdańskim w średniomiesięcznej liczbie do 336 godzin.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert –ratownik medyczny-kierowca w NDG / M-K (niepotrzebne skreślić)” do dnia 23.08.2017 r. do godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00