OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁU NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W SZPITALACH  W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza pielęgniarki /położne,do zgłaszana ofert:

 

I.                    Pielęgniarka odcinkowa:

1)      Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Nowy Dwór Gdański

2)      Oddziału noworodkowego

3)      Oddziału wewnętrznego Malbork

II.            Położna odcinkowa

1)       Oddziału noworodkowego

 

spełniających następujące wymagania formalne:

 

1. Pielęgniarka/położna posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,

2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska/położnicza umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,

3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.

4. Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki /położnej wykonującej zawód na terenie RP ,

5. Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału położniczo – ginekologicznego,  lub oddziału noworodkowego, ZOL, przychodni specjalistycznej, Izby przyjęć przez min. 24 miesiące w ciągu.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.09.2017r. do 31.07.2020r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – pielęgniarka/położna  ………………………………………(wstawić nazwę)” do dnia 25.08.2017 r. do godz. 9:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00