OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO LEKARZA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO SZPITALA

WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszania ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2.      Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w  zakresie pediatrii

3.      Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako lekarz specjalista pediatrii (oświadczenie),

4.      Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 5 lat (oświadczenie)

5.      Doświadczenie w zarządzaniu  oddziałem, pododziałem nie krótsze niż 3 lata (poświadczenie)

6.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

7.      Osoba nie karana za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,

8.      Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

10.      Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.07.2017r. do 30.06.2020r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – lekarz koordynator oddziału pediatrycznego” do dnia 29.06.2017r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00