Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8) ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp” i dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

 

I.            Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

Tel. 55 646 02 64, fax. 55 646 025

e-mail: sekretariat@pcz.net.pl

 

II.            Tryb udzielania zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8) ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp” i dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

 

III.            Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla prowadzenia projektu pn. „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”.

2.      Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku pełni funkcję lidera projektu
„e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej

7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem projektu jest Miasto Malbork.

2.1. Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja Wnioskodawcy służąca poprawie jakości
i efektywności obsługi pacjentów. W wyniku jego realizacji nastąpi dostosowanie systemów informatycznych w Szpitalu do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz
z systemami innych podmiotów medycznych.

Wdrożony system będzie zachowywał pełną komplementarność z innymi systemami. Zapewniona

otwartość systemu gwarantować będzie spełnienie wymogu interoperacyjności systemów, spełniając

tym samym wymogi zapisane w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Integracja będzie miała

wymiar funkcjonalny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie

zdrowia, co najmniej w zakresie opisanym w dokumencie „Opis usług biznesowych Systemu P1

wykorzystywanych w systemach usługodawców” opracowanym i udostępnionym przez Centrum

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Udostępnione poprzez elektroniczną platformę świadczenia e-usług dla pacjentów i personelu

placówki oraz instytucji otoczenia Szpitala funkcjonalności nie będą dublowały funkcjonalności, które

są przewidziane do wdrożenia w krajowych Platformach P1 lub P2 lub P4 oraz w budowanej

platformie regionalnej „Pomorskie e-Zdrowie”.

Wdrożenie i dalsze użytkowanie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym

indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), uwzględnia rozwiązania

umożliwiające zbieranie oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardem HL7 CDA, opracowanym i

opublikowanym przez CSIOZ. Zawiera funkcjonalności dotyczące repozytorium EDM, z obsługą

przechowywania EDM z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających wymianę EDM pomiędzy

repozytorium zlokalizowanym w Szpitalu a repozytorium platformy regionalnej. Repozytorium EDM

będzie realizować usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA, a w

przypadku repozytoriów badań obrazowych przyjmowania, archiwizacji i udostępniania obiektów

DICOM.

2.2 W ramach przedsięwzięcia wdrożony zostanie system informatyczny (HIS/RIS/PACS)

interoperacyjny z regionalnym systemem w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie

e-zdrowie” oraz z krajowym systemem informatycznym w ramach platformy P1 i P2 oraz P4.

Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia obejmuje:

• stworzenie e-Platformy dla Pacjentów i Kontrahentów szpital,

• aktualizację posiadanego przez szpital oprogramowania w celu spełnienia wymogów Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej,

• wdrożenie systemu e-zdrowia (instalacja niezbędnego oprogramowania, przeszkolenie personelu,

• budowę lokalnego repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM),

• spełnienie wymogu gotowości do przyszłej integracji z innymi systemami i rejestrami dostępnymi

on-line,

• zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazodanowym

i podpisem elektronicznym (m.in.: serwery i macierz dyskowa), tablety, drukarka kodów kreskowych,

czytniki kodów kreskowych, czytniki dowodów osobistych, paszportów, czytniki zleceń oraz

skierowań, kwalifikowane podpisy elektroniczne z wdrożeniem, czytniki do podpisu, karty

inteligentne z chipem, stworzenia szpitalnego centrum kwalifikacji podpisem niekwalifikowanym.

• zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz systemów informatycznych,

• przygotowanie systemu do przyszłej integracji z innymi dostępnymi platformami i rejestrami

danych.

3.      Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie miał możliwość zapoznania się  z wnioskiem (do wglądu w siedzibie Zamawiającego) złożonym przez Zamawiającego w sprawie pozyskania środków unijnych na realizację projektu.

4.      Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego

5.      Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.

6.      Wspólny Słownik Zamówień CPV: 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia,

7.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

IV.            Termin wykonania zamówienia:

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do realizowania zadań na rzecz Zamawiającego od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.10.2018 r. z zastrzeżeniem, iż będzie on czynnie uczestniczył w kontroli końcowej projektu przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

V.            Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

1) nie podlegają wykluczeniu,

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

 

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. Informacje zawarte w tych oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu do potwierdzenia zainteresowania dotyczące:

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że posiada:

a)      opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem jej opłacenia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonej do oferty kserokopii polisy lub innego dokumentu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty potwierdzonego za zgodność z oryginałem oraz  na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

a) dysponuje lub będzie dysponował:  

1.      co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. systemów IT, która posiada:

–           wykształcenie wyższe, profil: informatyczny lub ekonomiczny,

–           wiedzę nt. zasad prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE celem wykonania przedmiotu zamówienia,

–           min. 3 letnie doświadczenie IT, udział w projektach finansowanych z funduszy unijnych,

–           znajomość tematyki wdrażania systemów IT,

–           doświadczenie w kierowaniu projektami z elementami IT,

–           brał udział we wdrożeniu co najmniej dwóch zintegrowanych systemów informatycznych w ochronie zdrowia obejmujących swoim zakresem: budowę/rozbudowę infrastruktury sieciowej, dostawę sprzętu, dostawę oprogramowania HIS/ERP, uruchomienie platformy e-usług o wartości systemu/ów nie mniejszej niż 800.000,00 złotych brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 100;

2.      osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. zamówień publicznych, odpowiedzialną za prawidłowe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która posiada:

–           wykształcenie wyższe, profil preferowany: ekonomiczny,

–           min. 3 letnie doświadczenie w przygotowaniu postępowań przetargowych, w tym w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, i postępowań publi8cznych w sektorze ochrony zdrowia (min. 1 rok).

3.      Osobą pełniącą funkcję eksperta technicznego ds. sprzętu, posiadającą:

– doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 opisów specyfikacji technicznej wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego (obejmującego sprzęt i oprogramowanie).

 

Uwaga! jedna osoba może pełnić więcej niż jedną z ww. funkcji.

 

b) w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, czynnie uczestniczył w co najmniej trzech projektach finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych dot. wdrożenia systemu informatycznego i zakupu sprzętu dla sektora ochrony zdrowia, przy czym wartość przynajmniej jednego z nich powinna wynosić min. 1mln zł, przynajmniej jeden z nich finansowany był ze środków UE w ramach perspektywy 2007-2013 i przynajmniej jeden z nich był projektem realizowanym w partnerstwie z innym podmiotem.

 

Zamawiający dokona oceny na podstawie:

–  załączonego do oferty wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia  (Wykonawca dołącza do ww. wykazu kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia dla osób wymienionych w wykazie tylko na wezwanie Zamawiającego w trakcie weryfikacji ofert) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

– wykazu projektów w których uczestniczył (wraz z załączonymi referencjami podmiotów potwierdzającymi udział) – wg własnego wzoru,

– złożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

 

VI.            Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 

1.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: 55 646 03 25 bądź mailem na adres: j.ryzop@pcz.net.pl

2.      Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie, faksem bądź mailem.

3.      Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.      Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork.

5.      W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.

6.      Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.

7.      Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

p. Joanna Ryzop – j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 02 64 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00

8.      Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1)      W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,                           a w szczególności dotyczących Zapytania ofertowego, Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie w terminie do dnia 23.06.2017 r., a Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

2)      Zapytanie Wykonawcy powinno zostać skierowane wyłącznie na piśmie i przesłane do siedziby Zamawiającego drogą elektroniczną: fax. 55 646 03 25 lub e-mailem: j.ryzop@pcz.net.pl

3)      Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie przekazana zainteresowanym Wykonawcom, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

4)      W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca.

5)      Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

VII.            Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu.

 

VIII.            Termin związania ofertą:

1.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX.            Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1.       Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3

3. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem jej opłacenia.

4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca  stanowiący załącznik nr 4

5. Wykaz projektów w których uczestniczył (wraz z załączonymi referencjami podmiotów potwierdzającymi udział) – wg własnego wzoru

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 5.

7. Inne wymagane przez Zamawiającego:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

2.       Dokumenty o których mowa w pkt. IX.1. należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3.       Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.       Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.       Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach  nr 3 oraz 5 do Zapytania ofertowego dotyczące tych podmiotów.

6.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.       Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.       Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9.       Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).

10.    Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

11.    Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

12.    Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

13.    Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

14.    Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

15.    Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie wykonawcę.

16.    Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.

17.    Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) i zaadresowane j.n.:

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork

OFERTA NA INŻYNIERA KONTRAKTU

Nr sprawy PCZ.ZO.4/17

 

18.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w punktach powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

X.            Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

1.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.
z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork , do dnia  27 czerwca 2017 r.  do godz. 10:00.

2.      Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną bez ich otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

3.      Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 27 czerwca 2017 r.  o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10, Administracja.

4.      Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.      W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

 

XI.            Opis sposobu obliczenia ceny:

1.      Podstawą ustalenia ceny ofertowej są warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

2.      Cenę oferty należy przedstawić w PLN.

3.      Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, wynikające wprost z niniejszego Zapytania ofertowego, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT. Cena oferty powinna być podana na formularzu „Formularz cenowy”.

4.      Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom (waloryzacji).

 

XII.            Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

1.      Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

a)         Cena brutto (waga 60%).

b)         Ilość godzin świadczenia usług w siedzibie zamawiającego (waga 40%)

 

2.      Sposób obliczenia punktów:

 

2.1. w kryterium – Cena brutto – 60%:

 

Pc = ( Cmin/ Cbad) x 60

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cbad – zaoferowana cena brutto,

Pc – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

 

2.2.      w kryterium – ilość godzin świadczenia usług w siedzibie zamawiającego zostaną przyznane punkty wg następującej skali:

 

·         6 godz. świadczenia usług w siedzibie zamawiającego przez specjalistę ds. systemów IT oraz  6 godz. przez osobę pełniącą funkcję eksperta technicznego ds. sprzętu w skali 1 tygodnia – 0 pkt.

·         10 godz. świadczenia usług w siedzibie zamawiającego przez specjalistę ds. systemów IT oraz  10 godz. przez osobę pełniącą funkcję eksperta technicznego ds. sprzętu w skali 1 tygodnia  – 20 pkt.

·         14 godz. świadczenia usług w siedzibie zamawiającego przez specjalistę ds. systemów IT oraz  14 godz. przez osobę pełniącą funkcję eksperta technicznego ds. sprzętu w skali 1 tygodnia – 40 pkt.

 

 

Komisja dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% wagi oceny = 1 punkt.

 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny
i świadczenia usług w siedzibie zamawiającego.

 

XIII.            Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

1.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytania ofertowego  i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

2.      Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.

3.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

3.1       wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

3.2       wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia;

3.3       wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia;

3.4       terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4.      Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w ust. 3 Zamawiający umieści niezwłocznie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 

XIV.            Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

XV.            Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

1.      Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 niniejszej zapytania ofertowego.

2.      Istotne postanowienia dotyczące ewentualnych zmian w umowie:

2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

·         następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

·         w przypadku zmiany terminu okresu realizacji projektu i rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem, a UMWP.

·         zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

W powyższych sytuacjach wymagane będzie podpisanie stosownego Aneksu.

2.2       Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób desygnowanych do realizacji przedmiotu umowy a wskazanych w ofercie. Zmiany z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w każdym uzasadnionym przypadku – za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego pracownika Wykonawcy, pod warunkiem, że spełnia on kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

3.      Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

 

XVI.            Inne:

Do spraw nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i kodeksu cywilnego..

 

 

Wykaz załączników:

 

Nr 1 – Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia,

Nr  2 – Formularz ofertowy (oferta cenowa)

Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący.

Nr 4 – Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.

Nr 5 –  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.

Nr 6 – Wzór Umowy.

Numer alarmowy        55 646 02 00