W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert na usługę w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

2. Podstawa prawna:

Art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa uporządkowania i archiwizacji dokumentów wytworzonych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

a)  Zmianę numeracji poszczególnych działów zgodnie z wytycznymi Państwowej Służby Archiwalnej,

b)  Archiwizację akt i przygotowanie dokumentów do brakowania – orientacyjna kalkulacja archiwizacji i zasobu aktowego wynosi:

– Dział finansowo-księgowy: ok. 60 mb: kat. B5 – ok.55 mb, kat. B25 – ok.5 mb,

– Dział Płac ok. 15 mb – kat. B50,

– Dział Kadr ok. 200 szt. – kat. B50,

– Dział Zamówień Publicznych ok. 20 mb – kat. B5,

– Dokumentacja medyczna ok. 21 mb: kat. B20 – ok. 20 mb, kat.B30 – 1 mb,

c) Przenoszenie akt w obszarze tego samego pomieszczenia lub do innych pomieszczeń tego samego budynku – dot. Szpitala w Malborku oraz Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim,

d) Sporządzenie spisów akt archiwizowanych.

e) Sporządzenie spisów akt przeznaczonych do brakowania.

 

Zamawiający zastrzega, iż wyżej wymienione ilości dokumentacji są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Ich wskazanie ma jedynie służyć możliwości porównania ofert złożonych przez Wykonawców na realizację ww. usługi.

 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  archiwizacji  dokumentów  w pudłach archiwizacyjnych formatu A4 o szerokości grzbietu 8 cm lub 10 cm, z plastikowymi klipsami. Koszt ich zakupu i dostawy poniesie Wykonawca.

 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitalu w Malborku (ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) oraz w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Dworcowa 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański), w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego, tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30-15.00.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się
z istniejącym w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 105/106, Malbork) archiwum. Wizję lokalną wyznacza się na dzień 26.04.2017 r. godz. 10:00-11:00.

Informacji w zakresie planowanej wizji lokalnej udziela Kierownik Działu Technicznego  – Arkadiusz Kurowski, telefon: 55 64 60 260, e-mail:  arkadiusz.kurowski@pcz.net.pl

4.Wykonawca będzie zobowiązany realizować przedmiot zapytania ofertowego zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności:

– ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

– Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,

– Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych, ustawy o rachunkowości,

– Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej
i płacowej pracodawców,

– ustawy o ochronie danych osobowych, – ustawy Kodeks cywilny,

– ustawy Prawo zamówień publicznych,

oraz innych, wyżej nie wymienionych przepisów, o ile istnieją konieczne przesłanki dla ich zastosowania podczas realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

5. Termin wykonania usługi:60 dni,  licząc od dnia podpisania umowy.

6.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione wymagania, tj.:

a)  posiadają ukończone studia wyższe magisterskie o specjalności archiwistyka lub podyplomowe studia wyższe o specjalności archiwistyka lub szkołę średnią/policealną ze specjalnością archiwistyka lub ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia (złożyć kopię dokumentu).

b)  w ciągu ostatnich dwóch lat przed terminem składania ofert przeprowadzili, co najmniej 2 usługi kompleksowego archiwizowania dokumentacji (złożyć wykaz usług wraz z referencjami sporządzony wg własnego wzoru).

c) Posiadają aktualną opłaconą polisę OC wraz potwierdzeniem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

d) Złożą podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań stawianych w pkt 1 a),
1 b) i 1c) (kserokopia za zgodność z oryginałem).

7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena (ryczałt) – 100%

 

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Cn

X= …………………… x R x100,

Cof

X           – wartość punktowa ceny

Cn           – najniższa proponowana cena

Cof                – cena oferty ocenianej

R – ranga – wartość procentowa za to kryterium

8. Sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę sporządza się pisemnie, czytelnie, w języku polskim. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (sekretariat), ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork do dnia 28.04.2017r. do godziny 10:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność), z nazwą i adresem oferenta, a także
z dopiskiem:

„ZAPYTANIE OFERTOWE: USŁUGA ARCHIWISTYCZNA – OFERTA,

 Nie otwierać przed 28.04.2017. godz. 10:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może  żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w ofercie powinien skalkulować wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem usługi w tym również koszt dojazdu do siedziby szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, koszt pudeł archiwizacyjnych z plastikowymi klipsami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Wykonawca zainteresowany zamówieniem zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi zmianami i odpowiedziami na pytania pojawiającymi się na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Kontakt z Zamawiającym.

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela:

Kierownik Działu Technicznego:

Arkadiusz Kurowski, telefon: 55 64 60 260, email:  arkadiusz.kurowski@pcz.net.pl

 

10. Inne:

1.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

2.  Informacja o wyborze Wykonawcy będzie zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Numer alarmowy        55 646 02 00