OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W TRANSPORCIE SANITARNYM

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  napodstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 581, z późn. zm.) zaprasza ratowników medycznych-kierowców do zgłaszania ofert.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie 4 ratowników medycznych – kierowców w celu zabezpieczenia:

a)      ok. 6600 roboczogodzin udzielania świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2020r. w zespołach wyjazdowych w Malborku.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert –ratownik medyczny-kierowca w transporcie sanitarnym” do dnia 28.03.2017 r. do godz. 10:00

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursuofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00