W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zapraszamy do składania ofert na usługę z zakresu archiwizacji dokumentacji i organizacji archiwum.

1.       Zamawiający:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

2.       Podstawa prawna:

Art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

3.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa uporządkowania i archiwizacji dokumentów wytworzonych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

a)      Zmianę numeracji poszczególnych działów zgodnie z wytycznymi Państwowej Służby Archiwalnej,

b)      Brakowanie dokumentacji medycznej (ok. 100 mb)

c)       Brakowanie i archiwizacja akt (orientacyjna kalkulacja archiwizacji i zasobu aktowego wynosi: Dział finansowo-księgowy: ok. 60 mb, Dział Płac ok. 15 mb, Dział kadr ok. 200 szt., Dział Zamówień Publicznych ok. 20 mb, dokumentacja medyczna ok. 20 mb,

d)      Przenoszenie akt do innych pomieszczeń,

e)      Sporządzenie spisów akt oraz protokołów brakowania.

4.       Wykonawca będzie zobowiązany realizować przedmiot zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

5.       Termin wykonania usługi: 60 dni,  licząc od dnia podpisania.

 

6.       Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione wymagania, tj:

a)      posiadają ukończone studia wyższe magisterskie o specjalności archiwistyka lub podyplomowe studia wyższe o specjalności archiwistyka lub szkołę średnią/policealną ze specjalnością archiwistyka lub ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia (złożyć kopię dokumentu).

b)       w ciągu ostatnich dwóch lat przed terminem składania ofert przeprowadzili, co najmniej 2 usługi kompleksowego archiwizowania dokumentacji (złożyć  wykaz usług wraz z referencjami).

c)       Posiadają aktualną opłaconą polisę OC wraz potwierdzeniem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

d)      Złożą podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań stawianych w pkt 1 a) , 1 b) i 1c) (kserokopia za zgodność z oryginałem).

7.       Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena (ryczałt) – 100%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Cn

Xc = ¾¾x R x100

Cof

Gdzie:

Xc            – wartość punktowa ceny

Cn           – najniższa proponowana cena

Cof                – cena oferty ocenianej

R – ranga – wartość procentowa za to kryterium

8.       Sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę sporządza się pisemnie, czytelnie, w języku polskim.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (sekretariat), ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork do dnia 14.03.2017r.do godziny 12:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność), z nazwą i adresem oferenta, a także  z dopiskiem:

„ZAPYTANIE OFERTOWE: USŁUGA ARCHIWISTYCZNA – OFERTA,

 Nie otwierać przed 14.03.2017. godz. 12:15

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może  żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Okres związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w ofercie powinien skalkulować wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert. (Wykonawca zainteresowany zamówieniem zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi zmianami i odpowiedziami na pytania pojawiającymi się na stronie internetowej Zamawiającego.

 

9.       Kontakt z zamawiającym

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela:

Kierownik Działu Technicznego  – Arkadiusz Kurowski

Telefon: 55 64 60 260   Faks: 55 64 60 235   E-mail:  arkadiusz.kurowski@pcz.net.pl

10.   Inne:

1.       Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

2.       Informacja o wyborze Wykonawcy będzie zamieszczona na stronie Zamawiajacego.

Numer alarmowy        55 646 02 00