OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO POŁOŻNEJ ODCINKOWEJ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I (W RAZIE POTRZEBY) NOWORODKOWEGO  SZPITAL W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza położne,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu  (położnej )

2.Zarejestrowana indywidualna praktyka położnicza umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe.

4. Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

5. Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału położniczo – ginekologicznego,  lub oddziału noworodkowego.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.02.2017 do 31.01.2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert –położna odcinkowa.” do dnia 24.01.2017 r. do godz. 10:00

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00