OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza techników elektroradiologii,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii,

2.      Aktualny dokument potwierdzający ukończenie kursu Ochrona Radiologiczna Pacjenta (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

3.      Zarejestrowana działalność gospodarcza,

4.      Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe,

5.      Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej technika elektroradiologii,

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku technik elektroradiologii  (orzeczenie lekarskie).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.02.2017 do 31.01.2019r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert –technik elektroradiologii” do dnia 23.01.2017 r. do godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00