OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA
OPISYWANIE BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ
DLA POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

 

Zakres świadczeń określono w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” („SWKO”), które stanowią integralną część doniniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można zapoznaćsię w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok. nr 10)  w godz. 8:00 – 15:00, a także na stronie internetowej Udzielającego zamówienie: www.pcz.net.pl(zakładka „Zamówienia publiczne”).

Termin obowiązywania umowy:  od 01.12.2016r. do 30.11.2018r.

Wypełniony formularz „Oferty” wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisem: „Oferta na opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję. Nie otwierać do dnia 10.11.2016 r. do godz. 10:30”
w siedzibie udzielającego zamówienia do dnia 10.11.2016 r. do godz. 10:00 – SEKRETARIAT.

 

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów, składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

 

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i

154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.).

Numer alarmowy        55 646 02 00