OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2. Specjalizacja – co najmniej ukończony drugi rok szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych lub kardiologii,

3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

4. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta.

5. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne,

6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.10.2016 do 31.08.2018r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – lekarz oddziału wewnętrznego szpitala w Nowym Dworze Gdańskim” do dnia 14.09.2016 r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00