OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU.

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie pediatrii oraz w zakresie neonatologii lub II stopnia specjalizacji z tych dziedzin,

3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

4. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,

5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.10.2016 do 30.09.2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – lekarz oddziału noworodkowego” do dnia 13.09.2016 r. do godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00