OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.      Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2.      Specjalizacja – co najmniej ukończony drugi rok szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych lub kardiologii,

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

4.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe -oświadczenie.

5.      Posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne,

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.09.2016 do 31.07.2018r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – lekarz oddziału  wewnętrznego szpitala w Nowym Dworze Gdańskim” do dnia 09.08.2016 r. do godz. 9°°

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00