OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

ORAZ  PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNUJĄCEJ W CZASIE NIEOBECNOSCI KOORDYNATORA ODDZIAŁU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.      Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2.      Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty ginekologii i położnictwa lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

4.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,

5.      Posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – ginekologia i położnictwo  z odbieraniem porodów,

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza.

 

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.08.2016 do 31.07.2018r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – lekarz oddziału  położniczo-ginekologicznego” do dnia 28.07. 2016 r. do godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00