Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w rejestrze OIL w Gdańsku,

2.       Prowadzenie indywidualnej  praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym (stacjonarna, wykonywania w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na podstawie umowy z tym podmiotem)  lub wpis do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez wojewodę,

3.       Posiadanie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej (radiodiagnostyki),

4.       Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5.       Posiadanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku   lekarza udzielającego świadczeń medycznych .

6.       Lekarz nie karany za przestępstwa zawodowe, karne, skarbowe –oświadczenie oferenta.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:

od dnia 01.08.2016 do 31.07.2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:„Konkurs ofert – lekarz Pracowni Diagnostyki Obrazowej”do dnia 21.07.2016 r. do godz. 10°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp.  z o.o. w Malborku (administracja – pok. nr 10)

Numer alarmowy        55 646 02 00