OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ORTOPEDYCZNYCH

W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NA PODSTAWIE UMOWYCYWILNOPRAWNEJ

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w rejestrze OIL w Gdańsku,

2.       Prowadzenie indywidualnej  praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym (stacjonarna, wykonywania w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na podstawie umowy z tym podmiotem)  lub wpis do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez wojewodę,

3.       Posiadanie specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

4.       Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5.       Posiadanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku   lekarza udzielającego świadczeń medycznych .

6.       Lekarz nie karany za przestępstwa zawodowe, karne, skarbowe –oświadczenie oferenta.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.08.2016 do 31.07.2018r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – świadczenia ortopedyczne” do dnia 20.07. 2016 r. do godz. 10°°

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku:  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00