OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT

NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. 2015, poz. 618 t.j. ) .

 

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej

2.      Specjalizacja – co najmniej  ukończony drugi rok   szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych lub kardiologii,

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku

4.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.      Posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza

Termin składania ofert 24.06.2016 godz. 09:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00