Przedmiot zamówienia: Dostawa leków i płynów infuzyjnych I. ZAMAWIAJĄCY Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235

12/08/2015    S154    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Malbork: Urządzenia medyczne 2015/S 154-283912 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Osoba…

Malbork: przetarg nieograniczony na remont oddziału wewnętrznego oraz dwóch sal oddziału położniczo – ginekologicznego Szpitala w Malborku Numer ogłoszenia: 202402 – 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:…

Numer alarmowy        55 646 02 00