OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO POŁOŻNEJ KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO SZPITALA W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz. U. nr 112 poz.654 ).

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.    Położna  posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   położnej

2.    Zarejestrowana indywidualna praktyka położnicza umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń   na rzecz  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

3.    Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe

4.    Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej położnej wykonującej zawód na terenie RP

5.    Udzielanie świadczeń przez  nie mniej niż 160 godzin miesięcznie

6.    Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału położniczo – ginekologicznego   przez min 24 miesiące.

Termin składania ofert

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00