Malbork: dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)II przetarg, znak sprawy PCZ.ZP.5/15 Numer ogłoszenia: 99466 – 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z…

Malbork: odbiór, transport i unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych Numer ogłoszenia: 86636 – 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie,…

  Malbork: dostawa tlenu medycznego i innych gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 84136 – 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO   PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ   ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MALBORKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W MALBORKU   W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH WRAZ Z GOTOWOŚCIAMI Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r….

Numer alarmowy        55 646 02 00