Malbork: dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej, PCZ.ZP.01/15 Numer ogłoszenia: 15156 – 2015; data zamieszczenia: 21.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

Numer alarmowy        55 646 02 00