Malbork: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy.
Numer ogłoszenia: 377710 – 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl, www.pcz.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości do 140.000 (sto czterdzieści tysięcy)litrów w tym 8.000 litrów oleju napędowego o podwyższonej liczbie cetanowej oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 5.000 (pięć tysięcy) litrów przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku. Paliwo będzie tankowane przez okres wskazany w umowie na stacjach paliw Wykonawcy do pojazdów Zamawiającego ujętych w Załączniku Nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości pojazdów w trakcie obowiązywania umowy.Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne, przez cały okres obowiązywania umowy, na stacjach wykazanych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Zarówno olej napędowy jak i benzyna bezołowiowa 95 muszą być dostępne w ciągłej sprzedaży. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tankowania pojazdów na innych stacjach paliw Wykonawcy, niż wskazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wszystkich stacji paliw na terenie Polski, na których Zamawiający będzie mógł tankować pojazdy w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego wydania Zamawiającemu specjalnych kart umożliwiających bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach należących do Wykonawcy, wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów Zamawiającego. Paliwa objęte niniejszym zamówieniem powinny być zgodne z wymogami Polskich Norm Jakościowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże posiadanie koncesji na obrót paliwami wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • – Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej po jednej stacji paliw, spełniającej warunki Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, która zlokalizowana jest w odległości nie większej niż 3(trzy) km od niżej wymienionych szpitali Zamawiającego: 1. Szpital w Malborku: 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106; 2. Szpital w Nowym Dworze Gdańskim: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 12.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Wysokość przyznanego rabatu – 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00