Malbork: dzierżawa analizatora hematologicznego typu CBC- 3DIFF wraz z zakupem odczynników i materiałów kontrolnych przez okres 36 miesięcy. Numer ogłoszenia: 259092 – 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

Numer alarmowy        55 646 02 00