III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa leków w podziale na  19   pakietów , dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w Malborku (zamówienie dotyczy Szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim)

Szczegółowy zakres dostaw zawiera załącznik Nr 1.

Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego.

Miejscem dostarczenia leków jest magazyn apteki zamawiającego w Malborku

Terminy dostaw zastrzega się na korzyść zamawiającego

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33690000 –  produkty lecznicze

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 19 części

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań

 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadania 1-19

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

1.1. posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadają  wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

1.3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

1.4.znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1- 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy

 

a) Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna przedstawienie dokumentów uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania  produktów leczniczych, lub oświadczenie że z zakresie oferowanych produktów nie jest wymagane posiadane powyższych dokumentów

b) Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej jednej  dostawy odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia,

c)Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum kwoty oferty

 

2.      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

 

 

 

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  do oferty należy załączyć:

1.      oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru na zał nr 3 do SIWZ (oryginał)

 

W przypadku oferty wspólnej składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie

B.     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o  udzielenie zamówienia, wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji

1.      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp wg wzoru na zał. Nr 4 do SIWZ
( oryginał)

2.      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. Wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy

3.      Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające,     że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.      Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z

uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.      oświadczenia o udziale, bądź nie, w grupie kapitałowej (art.24ust.2 pkt.5 pzp) – załącznik nr 7

 

 

3.  Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie

 

Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ( przez wykonawcę należy rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz ).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie    ( np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie ) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB  UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO SIWZ

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem ( nr faksu 055 64 60 235, 325), lub drogą elektroniczną na adres : m.waliszewska@pcz.net.pl, a.sulikowska@pcz.net.pl

3. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem numeru zadania, i skierowane: faksem: 055 64 60 235, 325

lub na adres e-mail: m.waliszewska@pcz.net.pl, a.sulikowska@pcz.net.pl

4. Wykonawca może zwrócić się  do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Małgorzata Waliszewska, Aleksandra Sulikowska tel 055 64 60 204 ( w sprawach związanych z procedurą  przetargową ) ; kierownik apteki Michał Stienss tel. 055 64 60 255 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia) ;

 

XII. Wadium

Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 9.855,00 zł, , w skład którego wchodzą następujące części:

 Nr pakietu Kwota wadium
Pakiet Nr 1

268,00 zł

Pakiet Nr 2

130,00 zł

Pakiet Nr 3

997,00 zł

Pakiet Nr 4

90,00 zł

Pakiet Nr 5

90,00 zł

Pakiet Nr 6

1.640,00 zł

Pakiet Nr 7

690,00 zł

Pakiet Nr 8

80,00 zł

Pakiet Nr 9

135,00 zł

Pakiet Nr 10

90,00 zł

Pakiet Nr 11

30,00 zł

Pakiet Nr 12

65,00 zł

Pakiet Nr 13

3.570,00 zł

Pakiet Nr 14

140,00 zł

Pakiet Nr 15

370,00 zł

Pakiet Nr 16

980,00 zł

Pakiet Nr 17

195,00 zł

Pakiet Nr  18

280,00 zł

Pakiet Nr 19

15,00 zł

 

Wykonawca wnosi wadium:

w pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego numer konta  51 1540 1098 2109 5552 6630 0002

lub w jednej z poniżej podanych form:

1)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

2)     w gwarancjach bankowych

3)     gwarancjach ubezpieczeniowych

4)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

sposób przekazania:

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.      Oferenci pozostają związani ofertą przez okres  60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

2.      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

3.      Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium

 

XIV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.         Przygotowanie oferty

a.      Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

a.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

b.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do   reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

c.      Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę  działa na podstawie załączonego pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty

d.     Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość lub wybraną część przedmiotu zamówienia.

e.      Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

f.       Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

g.      Zaleca aby poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

h.                  Zaleca aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2.      Oferta wspólna

2.W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

2.Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia

2.Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego

2.Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty

2.Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie

2.Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

2.

3.      Na ofertę składają się

a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2

b) Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

c) dowód wniesienia wadium

d) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp( zał. Nr 3)

e) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp ( zał. Nr 4)

f) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. Wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy

g) aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

h)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z

uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

i)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

j)dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania  produktów leczniczych, lub oświadczenie że z zakresie oferowanych produktów nie jest wymagane posiadane powyższych dokumentów

k) potwierdzenie  wykonania w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej jednej  dostawy odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia,

l) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum kwoty oferty

ł) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

m) świadectwo rejestracji wydane przez Ministerstwo Zdrowia do zadań określonych w zał. Nr 1 do SIWZ

n) oświadczenia o udziale, bądź nie, w grupie kapitałowej (art.24ust.2 pkt.5 pzp) – załącznik nr 7

 

 

 

4.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

sekretariat

 

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o. Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

3.3 Oznakowane następująco: przetargdostawa leków nie otwierać przed 8 sierpnia 2014r  Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności za złe oznakowanie kopert

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Krajowej 105/106

82-200 Malbork

do dnia 08.08.2014 do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o.

Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

dnia 08.08.2014 o godz. 10:15

pok. Nr 10

Numer alarmowy        55 646 02 00