OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT

NA STANOWISKO

KOORDYNATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

W SZPITALU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.      Lekarz – prawo wykonywania zawodu lekarza

2.      Nie karany za przestępstwa zawodowe, karne , skarbowe

3.      Posiadana specjalizacja – specjalista chorób wewnętrznych

4.      Doświadczenie zawodowe

5.      Prowadzenie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym

6.      Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od  odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia  lekarza wykonującego zawód na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej określone ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty   i dodatkowe ubezpieczenie praktyki zawodowej    wynikające z przepisów prawa jakie będą niezbędne  w tym zakresie.

7.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku koordynatora oddziału

Termin składania ofert 16.06.2014. godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00