I.                    Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork

www.szpital.malbork.pl
a.sulikowska@pcz.net.pl

tel. (55) 64 60 204  fax. (55) 64 60 325

 

II.                  Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

1.       Art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

2.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. poz. 231 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

3.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).

4.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

 

III.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku, w podziale na następujące pakiety:

1.      Cewniki, worki do zbiórki moczu, baseny kaczki itp.

2.      Golarki medyczne

3.      Igły do wstrzyknięć  i in.

4.      Zestawy do pomp firmy Abbot

5.      Zestawy do pomp firmy Fresenius Kabi

6.      Wyroby medyczne do  pracy zespołu anestezjologicznego

7.      Jednoczęściowe mocowanie rurek intubacyjnych

8.      Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego

9.      Igły do znieczulenia obwodowego

10.  Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste (standardowe i niestandardowe)

11.  Żel używany do badania ultrasonograficznego

12.  Papier do zapisywania wyników badań  lub obrazów diagnostycznych

13.  Elektrody do EKG jednokrotnego użytku samoprzylepne

14.  Bielizna pacjenta jednorazowego użytku

15.  Rękawice i myjki do codziennej higieny ciała

16.  Wzierniki ginekologiczne  t. Cusco i inne

17.  Bielizna medyczna dla personelu medycznego jednorazowego użytku

18.  Osłona  na przewody do zabiegów wideochirurgicznych i innych

19.  Przedmioty do tymczasowego unieruchamiania kończyn

20.  Wyroby medyczne dla pracowni endoskopowej (I)

21.  Wyroby medyczne dla pracowni endoskopowej (II)

22.  Maski jednorazowego użytku

23.  Strzykawki do TK

24.  Wyroby medyczne stosowane na bloku operacyjnym

25.  Przyrządy dodatkowe do elektrochirurgii

26.  Opaski identyfikujące dla pacjenta

27.  Rękawy foliowo-papierowe

28.  Ostrza do skalpeli chirurgicznych

29.  Produkty do spirometru i EKG

30.  Kaniule dożylne bez portu

31.  Zgłębnik nosowo-jelitowy

32.  Rękawice lateksowe

33.  Rękawice nitrylowe

34.  Rękawice nitrylowe z systemem bezdotykowego pobierania

35.  Rękawice chirurgiczne

36.  Rękawice chirurgiczne – specjalne

37.  Zestaw do drenażu klatki piersiowej

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. Wykonawca może składać ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oznaczenie CPV:

33.14.00.00 -3  Materiały medyczne,

33.14.12.00 -2  Cewniki,

33.14.16.15 -4  Pojemniki na mocz,

33.14.13.20 -9  Igły medyczne,

33.14.16.00 -6  Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy,

33.14.11.23 -8  Pojemniki na skalpele,

33.14.13.10 -6  Strzykawki,

33.14.14.11 -4 Skalpele i noże chirurgiczne

33.14.12.20 -8 Kaniula

18.42.43.00 -0 Rękawice jednorazowe

33.14.14.20 -0 Rękawice chirurgiczne

IV.               Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcyod daty podpisania umowy, w formie sukcesywnych dostaw uzależnionych od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

V.                  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:

1.      Spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

a)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia

b)      Posiadania wiedzy i doświadczenia:  za spełnienie warunku zamawiający uzna wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych należycie 2 dostaw (do jednostek medycznych) wyrobów medycznych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia

d)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej:za spełnienie warunku zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy wraz potwierdzeniem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2.      Wobec których brak jest okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.                    Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wpłaty wadium dla całego zamówienia w kwocie 8.887,56 zł w podziale na pakiety:

Pakiet 1

385,75 zł

Pakiet 2

19,20 zł

Pakiet 3

1 564,71 zł

Pakiet 4

66,20 zł

Pakiet 5

52,50 zł

Pakiet 6

142,82 zł

Pakiet 7

247,00 zł

Pakiet 8

198,50 zł

Pakiet 9

38,87 zł

Pakiet 10

144,08 zł

Pakiet 11

8,48 zł

Pakiet 12

199,06 zł

Pakiet 13

110,50 zł

Pakiet 14

567,36 zł

Pakiet 15

150,50 zł

Pakiet 16

120,56 zł

Pakiet 17

483,66 zł

Pakiet 18

41,16 zł

Pakiet 19

65,87 zł

Pakiet 20

113,70 zł

Pakiet 21

310,00 zł

Pakiet 22

108,60 zł

Pakiet 23

918,50 zł

Pakiet 24

291,00 zł

Pakiet 25

94,12 zł

Pakiet 26

50,40 zł

Pakiet 27

93,45 zł

Pakiet 28

54,88 zł

Pakiet 29

12,65 zł

Pakiet 30

61,60 zł

Pakiet 31

25,67 zł

Pakiet 32

198,95 zł

Pakiet 33

1 619,50 zł

Pakiet 34

31,00 zł

Pakiet 35

220,40 zł

Pakiet 36

22,36 zł

Pakiet 37

54,00 zł

1.      Oferty należy składać do dn. 14.07.2014r. r.do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork „Sekretariat

2. Oferty zostaną otwarte dn. 14.07.2014r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, Zamówienia publiczne – pok. nr 10

VII.                    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1.      Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane następująco:

Pakiety: 1, 3-29, 31-37

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

1.

Cena przedmiotu zamówienia

100%

                              najniższa cena złożonych ofert

Wzór:  ogólna liczba punktów = —————————————-  x 100% x 100

                         cena oferty badanej

Pakiety: 2, 30

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

1.

Cena

80%

2.

Jakość

20%

Nazwa kryterium:  Cena brutto zamówienia

                                najniższa cena złożonych ofert

Wzór:  ogólna liczba punktów = —————————————-  x 80% x 100

                         cena oferty badanej

Nazwa kryterium:  Jakość

                          Wzór:      liczba punktów badanej oferty

                                          —————————————-     x 20% x 100

                                             maksymalna liczba punktów   

Punkty zostaną przyznane następująco: w karcie oceny ofert  TAK=1 pkt , NIE=0 pkt.

Numer alarmowy        55 646 02 00