I.                    ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
82-200 Malbork

www.pcz.net.pl

m.waliszewska@pcz.net.pl

07:30 – 14:00
tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 325

 

II.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 40 ust. 1, 3 oraz art. 39-46 Prawa

zamówień publicznych.

 

I. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)      ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907,984,1047,1473 oraz 2014 poz. 423)

b)      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,

c)      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. poz 1692) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.),

d)      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

e)      ustawa z dnia 6 września 2001  o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm. ),

f)       kodeks cywilny.

g)      ustawa O bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r ( Dz.U. z 2006 r , Nr 171, poz 1225, ze zmianami)

h)       Rozporządzenie WE 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004, w sprawie higieny środków spożywczych

 

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku ( Zadanie 1 Szpital w Malborku, Zadanie 2  Szpital w Nowym Dworze Gdańskim).

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
55322000 –  usługi gotowania posiłków
55320000 – usługi podawania posiłków

55520000 – usługi dostarczania posiłków

Zakres przedmiotu zamówienia: przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z liczby

żywionych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych

Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

 

2) Usługa żywienia pacjentów obejmuje:

1. produkcja posiłków poza siedzibą szpitala służących do całodziennego żywienia pacjentów

2. dystrybucja posiłków w systemie bemarowym ( zbiorczy) wózków bemarowych z posiłkami, napojów, naczyń dla pacjentów w poszczególnych oddziałach zamawiającego,

3. dostarczanie posiłków do każdego pacjenta w naczyniach i ze sztućcami będącymi własnością Wykonawcy,

4. zapewnienie naczyń i sztućców pacjentom w ilości umożliwiającej swobodne spożycie posiłku,

5. odebranie naczyń i sztućców po posiłku,

6. utylizacja odpadków pokonsumpcyjnych,

7. obrót naczyniami i sztućcami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8. utrzymanie w należytym porządku wszelkich urządzeń i pomieszczeń oddanych do użytkowania przez Powiatowe Centrum Zdrowia do prowadzenia procesu żywienia,

9. Zamawiający wymaga by realizacja zamówienia odbywała się w systemie ciągłym obejmującym pracę we wszystkie dni roku,

10. usługa nie obejmuje żywienia noworodków,

 

3) PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ŻYWIONEJ POPULACJI

Zadanie Nr 1 Szpital w Malborku

1. Jednostka rozliczeniowa osobodzień

2. Średnia liczba pacjentów dziennie ok. 110 (+/- 10%)

3. Przewidywana liczba osobodni  w skali miesiąca ok. 2560 w okresie trwania umowy ( 48 miesięcy 122.880)

4. Liczba oddziałów na które będą dostarczane posiłki – 6

5. Liczba łóżek na oddziałach

– oddział anestezjologii i intensywnej terapii – 4

– oddział chirurgiczny – 50

– oddział chirurgii onkologicznej – 6

– oddział pediatryczny – 20

– oddział położniczo – ginekologiczny – 25

– oddział wewnętrzny – 53

Zadanie Nr 2 Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

1. Jednostka rozliczeniowa osobodzień

2. Średnia liczba pacjentów dziennie ok. 60 (+/- 10%)

3. Przewidywana liczba osobodni  w skali miesiąca ok. 1716 w okresie trwania umowy ( 48 miesięcy 82368)

4. Liczba oddziałów na które będą dostarczane posiłki – 2

5. Liczba łóżek na oddziałach

– oddział wewnętrzny – 32

– Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – 41

 

 

 

4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSIŁKÓW:

a) Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z produktów znajdujących się w jego dyspozycji.

Przygotowanie posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy i przy pomocy urządzeń znajdujących się w jego dyspozycji Kuchnia Wykonawcy musi posiadać stosowne zezwolenie Inspekcji Sanitarnej oraz posiadać aktualny certyfikat ISO 22000 (HACCP) wydany na Kuchnię Wykonawcy.

b) Wykonawca dostarczy posiłki w sposób gwarantujący zachowanie temperatury właściwej dla podania posiłku pacjentowi w trakcie całej drogi od Kuchni Wykonawcy do miejsca dostarczania posiłków w Oddziałach.

 

c) Gramaturę posiłków ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określa

obowiązująca nomenklatura diet i przykładowy jadłospis(załącznik ), uwzględniając produkty spożywcze i potrawy, których nie podaje się w Szpitalu i w kilku oddziałach oraz diety specjalne. W zakresie nieuregulowanym przez Zamawiającego, stosuje się załączniki do Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 24 czerwca 1974 r. w sprawie ustalenia racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności (Dz. Urz. MZiOS z 1974 r., nr 16 poz. 69) oraz wykaz norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

Posiłki obejmują: I śniadanie, obiad i kolację, a w przypadku diet cukrzycowych oraz w oddziale położniczym i dziecięcym  – I śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację

–  Na każdą dietę będzie obowiązywał opracowany przez Wykonawcę dekadowy (10 dniowy)

jadłospis. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jadłospisów dekadowych i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego na 10 dni przed rozpoczęciem jej realizacji.

–  W Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc, Wigilię Świąt Bożego Narodzenia należy uwzględnić potrawy tradycyjne, w tym dodatki cukiernicze.

– Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających polegających na tym, że: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości posiłków o 10% (maksymalnie do 30%) od wielkości określonych w części  specyfikacji w sytuacji nadzwyczajnej, nie trwającej dłużej niż 30 dni, której nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, a związanej z nadzwyczajnymi okolicznościami powodującymi zwiększony napływ rannych lub chorych.

 

d) Wykonawca zapewni dostarczanie napojów do poszczególnych posiłków w termosach, zgodnie z zapotrzebowaniem Oddziałów Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować środkami transportu zewnętrznymi( samochód dostawczy) i wewnętrznymi ( wózki do przewozu posiłków, wózki bemarowe) przystosowanymi do przewozu żywności, posiadającym pozytywną opinię Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

 

Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym/przeszkolonym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi.

 

Personel powinien posiadać zunifikowaną odzież ochronną (zaleca się aby odzież ta zawierała logo firmy Wykonawcy). Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w wyborze koloru tej odzieży

 

Zamawiający zastrzega sobie – posiadając uprawnienie do wstępu do Kuchni Wykonawcy w

terminie uzgodnionym z Wykonawcą – prawo kontroli jakości usług, w szczególności w zakresie:

a)      przestrzegania przepisów norm i zasad sanitarno – epidemiologicznych przy przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych oraz utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych

b)      przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych

oraz sezonowości posiłków,

c)      przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków oraz obowiązków dotyczących jadłospisów.

d)      Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie protokoły z

każdorazowej kontroli Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej i badań wody.

e)      Wykonawca na cały okres obowiązywania umowy musi dysponować kuchnią w której będzie

produkować posiłki dla Zamawiającego.

 

 

5) NOMENKLATURA DIET.

1 – Dieta podstawowa.

2– Dieta bogatoresztkowa

3 – Dieta łatwo strawna.

4- Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu.

4a – Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu i substancji pobudzających wydzielanie soku

żołądkowego

4 – Dieta papkowata.

4a – Dieta płynna

5 – Dieta do żywienia przez sondę żołądkową (5 porcji)

6 – Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzycowa).– 4 posiłki

7 – Dieta kleikowa.

8 – Dieta ścisła.( nie wydaje żadnych posilkow)

Diety indywidualne (np. ziemniaczana, bezglutenowa, ubogoresztkowa, bigatobiałkowa,niskobiałkowa etc.)

 

Wartość zużycia produktów na przygotowanie posiłków (osobodzień)dla diety podstawowej należy obliczyć zachowując wymagane normy.

 

1 Dieta podstawowa

K cal 2250 (wartość średnia ważona)

Białko ogółem 86 g (Białko zwierzęce 40 g)

Tłuszcz 73 g

Węglowodany ogółem 315 g (w tym błonnik pokarmowy 25-35 g)

 

Dieta bogatoresztkowa

K cal 2000

Białko 70-75g

Tłuszcz 65g

Węglowodany przyswajalne 280g

Błonnik pokarmowy > 40g

 

 

Dieta łatwo strawna

K cal 2200

Białko 89

Tłuszcz 70 g

Węglowodany 304 g

 

Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu

 

K cal 2000

Białko 85 g

Tłuszcz 40 g

Węglowodany przyswajalne 330 g

 

 

Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzającej wydzielanie soku żołądkowego

 

K cal 2000

Białko 80 g

Tłuszcz 70 g

Węglowodany przyswajalne 265 g

 

Dieta papkowata

 

K cal 2000

Białko 82 g

Tłuszcz 64 g

Węglowodany 275 g

 

 Dieta płynna

 

K cal 2000

Białko 91 g

Tłuszcz 63 g

Węglowodany 267 g

 

 Dieta do żywienia przez zgłębnik (sondę)

Sonda na 2007 kcal (2100 ml – cały dzień)

Śniadanie: na 700 ml w 100 ml

mleko 500 ml kcal 707 kcal 10

mleko w pr. 20 g B 31,5 B 4,5

grysik 25 g T 27,4 T 3,9

twaróg 100 g W 67,8 W 9,6

suchary 20 g

masło rośl. 10 g

Obiad: na 700 ml w 100 ml

marchewka 50 g kcal 640,3 kcal 91,5

pietruszka 10 g B 35,5 B 5

seler 10 g T 35,5 T 5

ziemniaki 100 g W 50,7 W 7,2

grysik 10 g

śmietana 20 g

mleko w pr. 20 g

mąka psz. 20 g

masło 20 g

kurczak filet 100 g

jajko 1 szt.

Kolacja: na 700 ml w 100 ml

marchewka 50 g kcal 660 kcal 94,2

pietruszka 10 g B 29,4 B 4,2

seler 10 g T 34,8 T 4,9

ziemniaki 100 g W 56,7 W 8,1

grysik 10 g

śmietana 20 g

mleko w pr. 20 g

mąka psz. 20 g

masło rośl. 20 g

kurczak filet 150 g

suchary 10 g

 

 

 

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzycowa

 

K cal 1500- 1800

Białko 56-68 g

Tłuszcz 58-70 g

Węglowodany 188-225 g

 

UWAGA:

W przypadku diety cukrzycowej  preferujemy pieczywo mieszane lub razowe.( po 2 kromki na śniadanie i kolacje)

Na I śniadanie preferujemy zupę mleczną LUB pieczywo

 

DIETA KLEIKOWA

K cal 1000

Białko 25 g

Tłuszcz 5 g

Węglowodany 200 g

 

Gramatura gotowego dania „na talerzu”

Zupa 400 ml (warzywa 70 g)

Bitka 70 g w sosie 150 ml

Schab 60 g w sosie 150 g

Budyń z mięsa 70 g w sosie 150 ml

Kotlet schabowy 100 g

Kotlet mielony 100 g

Potrawka drobiowa 150 g

Risotto 350 g; sos 150 ml

Łazanki 400 g

Makaron z mięsem i jarzynami 350 g; sos 150 ml

Makaron 200g; ser biały 100 g

Makaron 200 g; jabłko prażone 150 g

Ziemniaki 250 g

Buraki 200 g

Marchew gotowana 200 g

Surówki 150 g

Kisiel b/c 200 ml

Budyń b/c 200 ml

Mleko gotowane 200 ml

 

PRZYKŁADOWE JADŁOSPISY NA DIETĘ PODSTAWOWĄ

 

 

I DZIEŃ

śniadanie

– Zupa mleczna z mak. 400 ml

– Szynka 50 g

– Papryka świeża 50 g

– Chleb mieszany 50 g

– Bułka 50 g

– Masło 15 g

– Kawa biała 250 ml

obiad

Zupa ziemniaczana 400 ml

-Filet z kurczaka 90g duszony w jarzynach 100 g

-Ryż na sypko 200 g

-Sałatka z buraczków z cebulką 200 g

-Kompot 250 ml

kolacja

-Jajko na twardo 50 g

– Chleb mieszany 50 g

– Bułka 50 g

– Masło 15 g

–             Herbata 250 ml

 

II DZIEŃ

śniadanie

– Twaróg 100 g z cebulką 20 g

– Pomidor 50 g

– Chleb mieszany 50 g

– Bułka 50 g

– Masło 15 g

– Kawa biała 250 ml

obiad

-Zupa kalafiorowa z lanym ciastem 400 ml

-Bitka wołowa 70 g

-Ziemniaki puree 250 g

-Surówka z pora 200 g

-Kompot 250 ml

kolacja

– Pasztet drobiowy  70 g

– Ogórek kwaszony 50 g

– Chleb mieszany 50 g

– Bułka 50 g

– Masło 15 g

– Herbata 250 ml

III DZIEŃ

śniadanie

– Zupa mleczna z płatkami owsianymi

– wędlina 50 g

– Sałata zielona 30 g

– Chleb mieszany 50 g

– Bułka 50 g

– Masło 15 g

– Kawa biała 250 ml

obiad

-Zupa jarzynowa z ryżem 400 ml

-Ryba panierowana 120g

-Ziemniaki 250g

-Surówka z kap. Kiszonej 200 g

-Kompot 250 ml

kolacja

– Ser topiony 50 g

– Pomidor 50 g

– Chleb mieszany 50 g

– Bułka 50 g

– Masło 15 g

–             Herbata 250 ml

–             Jabłko 150 g

 

UWAGI OGÓLNE:

1)Zamawiający preferuje podawanie posiłków takich jak np. dżem, masło, serki w osobnych opakowaniach. Instytut Żywności I Żywienia dopuszcza rozbieżność wartości kalorycznych dla poszczególnych diet w granicach od 2300 k cal do 2000 k cal.

2)W przypadku diety indywidualnej dietetyczka, pracująca w oddziale lub dietetyk szpitalny, w porozumieniu z lekarzem ma obowiązek modyfikować dietę dla danego pacjenta.

 

6). PODSTAWOWE  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  JADŁOSPISÓW ORAZ ZAMAWIANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW PACJENTOM

 

Zamawiający będzie wymagał sporządzania jadłospisów dekadowych i codziennych.

Jadłospis dekadowy winien być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego z nie mniej niż 7 dniowym wyprzedzeniem, a ten sam produkt nie powinien  się powtarzać częściej niż co 5 dni w każdym z posiłków z wyjątkiem   pieczywa, masła, ziemniaków, mleka.

 

1.      Każdy Jadłospismusi zawierać: obliczenia wartości odżywczych (kcal ,składniki odżywcze), ilość produktów zaplanowanych do realizacji jadłospisów (tzw. gramatura).

2.      Diety winny być zgodne z Zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia dla pacjentów hospitalizowanych

3.      Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia upoważnionemu   przedstawicielowi Zamawiającego jednej darmowej porcji każdego posiłku do degustacji w zakresie diety łatwostrawnej  w celu dokonania wielokierunkowej kontroli  ( zgodnie z załączonym wzorem)

4.      Do oferty należy dołączyć przykładowy jadłospis dekadowy dla diety łatwostrawnej i cukrzycowej wraz z gramaturą

5.      Harmonogram wydawania posiłków na oddziały:

 

Śniadanie            7.30   –  9.00

Obiad                 13.00  – 14.00

Podwieczorek  16.00 –  17.00

Kolacja              18.15 –  19.00

 

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania i wydawania posiłków

7.      Przez przygotowanie posiłku do spożycia rozumie się: usunięcie skóry z chleba i wędlin, posmarowanie chleba masłem i obłożenie dodatkami, ziemniaki powinny być przygotowane w postaci papkowatej ( puree).

8.      Koszt sporządzenia posiłków wynikających z tradycji świątecznych powinien być wkalkulowany w cenę jednostkową usługi.

9.      Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, obiad i kolacja)  musi zawierać dostateczną
( wynikającą z zaleceń PIŻiŻ) ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców.

10.  Dzienne spożycie soli kuchennej według zaleceń FAO/WHO nie powinno przekraczać 5 g/ dzień.

11.  Posiłki gorące zgodnie z zaleceniami systemu HACCP dostarczane muszą być w temp. zupy ≥ +75 0C, II danie ≥ +63 0C, surówki i sałatki 4 0C na talerzu pacjenta.

12.  Pomiar temperatur posiłków będzie odbywać się w momencie przekazania posiłku na oddział.

13.  Zamawianie posiłków  realizowane będzie przez uprawnionych pracowników Szpitala.

14.  Posiłki zamawiane będą do godz.10.30  drogą faksu w  następujący sposób: codziennie, pisemnie  wykaz liczby obiadów, podwieczorków i kolacji , na dzień w którym składane jest zamówienie, a liczbę śniadań i  II śniadań na dzień następny.

15.  Korekty zamówień dotyczące  kolacji  i śniadań będą zgłaszane przez Zamawiającego do godz. 13.00. tego samego dnia (godz. do uzgodnienia z Zamawiającym)- drogą faksu.

16.  Wsad do kotła wynosił będzie NIE MNIEJ   NIŻ   6,50 PLN, a dla diety ubogiej nie mniej niż 3,30PLN..

17.  Wykonawca zobowiązany jest do gwarancji, że wsad do kotła nie będzie niższy niż wyżej wymieniony.( pisemne oświadczenie)

18.  Surowce do produkcji posiłków będą wysokiej jakości. Nie dopuszcza się sporządzania  posiłków z półproduktów, liofilizatów  i stosowania wywarów kostnych

19.  Reklamacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego tacy żywieniowej (np. brak masła) będą zgłaszane wykonawcy telefonicznie oraz w formie  pisemnej lub e-mailem.

20.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę

21.  Warunki przygotowania, transportu oraz przechowywania pożywienia muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

22.  Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. SANEPIDu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m.in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca.

23.   Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek podanych  posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach  przez  okres 72 godz od upływu dnia i podania. Pobór próbek i ich przechowywanie następuje zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2007r w sprawie pobierania i  przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego/ Dz. U. z dn. 09.05.07 r. nr 80 poz. 545)

24.  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania zamawiającemu wszystkich wyników kontroli nadzoru sanitarnego w zakresie oceny jadłospisów i posiłków  bezzwłocznie po ich uzyskaniu.

25.   Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za stan techniczny udostępnionych pomieszczeń i urządzeń, także przed organami kontrolnymi,

26. Zamawiający udostępni za odpłatnością w formie ryczałtu  o którym mowa w pkt wykonawcy pomieszczenia kuchenek na następujących oddziałach :

Szpital w Malborku

1.      oddział wewnętrznym  – powierzchnia 11 m2

2.      oddział  położniczo ginekologiczny  – powierzchnia 13  m(znajdujący w odrębnym budynku na terenie Szpitala   PCZ )

Pomieszczenia w/w są umeblowane oraz wyposażone w poniższy sprzęt:

1.      zmywarki

2.      chłodziarki

3.      mikrofalówki

4.      zabudowa meblowa stojąca i wisząca

5.      naczynia

6.      sztućce

7.      wózki transportowe  do dystrybucji posiłków

 

Szpital w Nowy Dworze Gdańskim

3.      Zakład Opiekuńczo leczniczy – powierzchnia 11,85 m2

4.      oddział chorób wewnętrznych – powierzchnia 11,85 m2

Pomieszczenia w/w są umeblowane oraz wyposażone w poniższy sprzęt, który może być przejęty w użytkowanie przez wykonawcę w ramach ryczałtu , o którym mowa w p . :

8.      chłodziarki

9.      mikrofalówki

10.  zabudowa meblowa stojąca i wisząca

11.  naczynia

12.  sztućce

13.  wózki transportowe  do dystrybucji posiłków

W pozostały niezbędny  do świadczenia usług sprzęt wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pomieszczenia samodzielnie, sprzęt pozostaje własnością wykonawcy

27.  Pomieszczenia udostępnione wykonawcy pozostaną  przekazane do jego wyłącznego użytkowania. ( dostęp do tych pomieszczeń zachowany będzie jedynie w sytuacjach zagrożeniowych  – klucz w depozycie służb ochronnych szpitala).

28.  Wykonawca  w  dzierżawionych pomieszczeniach może prowadzić wyłącznie działalność związaną  bezpośrednio z  żywieniem pacjentów w  Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim. Stwierdzenie niezgodnego  z warunkami umowy wykorzystywania pomieszczeń skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

29.  Zamawiający udostępni Wykonawcy na  czas trwania umowy pomieszczenia wraz z wyposażeniem, o którym mowa w pkt 26, za miesięczną opłatą ryczałtową w wysokości Zadanie Nr  1 – 600,00 zł Zadanie Nr 2 – 400,00 zł  netto. Powyższa kwota obejmuje również opłaty za media.

30.  Wykonawca może również  otrzymać do użytkowania pomieszczenia bez wyposażenia o którym mowa w p. 26 wówczas miesięczna opłata ryczałtowa wynosić będzie odpowiednio 500,00 zł i  300,00zł  netto . Powyższa kwota obejmuje również opłaty za media.

31.  Wykonawca określi niezbędną  liczbę pracowników  wykonujących czynności związane  z wykonywaniem  przedmiotu umowy stale  przebywających na terenie Szpitala  ( nie mniej niż 2 osoby w Szpitalu w Malborku,  nie mniej niż 1 w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim)

32.  Zamawiający udostępni  nieodpłatnie w/wym  pracownikom  Wykonawcy  w szatni pracowniczej szafki  do przebierania się pracowników  wykonujących  prace będące przedmiotem niniejszej umowy.

 

7) ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ WYKONAWCĘ Z POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO.

a)      Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pomieszczeń  zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi

b)     Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za stan techniczny udostępnionych pomieszczeń i urządzeń, także przed organami kontrolnymi,

c)      Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw oddanych do dyspozycji pomieszczeń i sprzętu, w przypadku chęci dokonania nakładów zwiększających wartość pomieszczeń lub sprzętu musi uzyskać akceptację Zamawiającego

d)     Na miesiąc przed zakończeniem obowiązywania umowy przeprowadzi gruntowne prace remontowe w pomieszczeniach dzierżawionych – tak aby ich stan techniczny nie budził zastrzeżeń i pozwalał na dalsze prowadzenie działalności związanej z żywieniem pacjentów.

e)      Wykonawca nie ponosi odrębnych opłat za media,

f)      Wykonawca ponosi koszty zakupu środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości.

g)     Wykonawca powinien zapewnić mycie i dezynfekcję opakowań /termosy, pojemniki, pojemniki po odpadkach pokonsumpcyjnych

h)     Wykonawca zorganizuje usuwanie resztek pokonsumpcyjnych w sposób niekolidujący z działalnością Szpitala i w zgodzie z przepisami sanitarnymi. Koszt obciąża wykonawcę

i)       W przypadku wdrożenia naczyń jednorazowego użytku koszt ich utylizacji obciąża wykonawcę

 

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 termin wykonania zamówienia od 01.08.2014 do 31.07.2018

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

1.1          posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2         posiadają  wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

1.3         dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonywania zamówienia;

1.4         znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1- 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy

 

a) Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna przedstawienie opinii właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego   o prowadzonej działalności  dotyczącej produkcji żywności, oraz zezwolenie na transport żywności środkami transportu, którymi dostarczał będzie posiłki do zamawiającego

 

b) Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 2 usług w zakresie żywienia zbiorowego pacjentów w placówkach ochrony zdrowia, o wartości minimum 400.000,00 zł każde zadanie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, średniej liczby żywionych pacjentów oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi zostały wykonane należycie

 

c) Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna przedstawienie wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia

d)Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 400.000,00 zł

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: kierownik działu zamówień publicznych Małgorzata Waliszewska tel 055 64 60 204

 

VIII. WADIUM

Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości :  Zadanie 1 – 32.784,00 zł,
zadanie Nr 2 – 21.975,00 zł

1. Oferty należy składać w:
siedzibie zamawiającego
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
82-200 Malbork
do dnia 01.07.2014 do godz. 10:00

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania
2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
82-200 Malbork

dnia 01.07.2014 godz. 10:15

pokój nr 10

IX KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego z zadań indywidualnie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

———————————————————————-

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

———————————————————————-

|cena                                                                      |100         |

———————————————————————-

Numer alarmowy        55 646 02 00