OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ   W  ZAKRESIE 

radiodiagnostyki obrazowej w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.      Lekarz – prawo wykonywania zawodu lekarza w rejestrze OIL w Gdańsku

2.      Specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej ( radiodiagnostyki)

3.      Nie karany za przestępstwa zawodowe, karne , skarbowe

4.      Prowadzenie indywidualnej  praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym ( zaświadczenie o wpisie praktyki w   OIL i w rejestrze  ewidencji działalności gospodarczej)

5.      Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od  odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia  lekarza wykonującego zawód na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej określone ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty   i dodatkowe ubezpieczenie praktyki zawodowej    wynikające z przepisów prawa jakie będą niezbędne  w tym zakresie na mocy obowiązujących przepisów .

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku   lekarza udzielającego świadczeń medycznych .

Okres wykonywania świadczeń do 31.12.2015 roku

Termin składania ofert do 27.05.2014 do godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00