Malbork: Budowa zewnętrznego dźwigu na oddział chemioterapii, znak sprawy PCZ.ZP.4/14 Numer ogłoszenia: 99146 – 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200…

Numer alarmowy        55 646 02 00