Malbork: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy: PCZ.ZP.18/13
Numer ogłoszenia: 429782 – 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy: PCZ.ZP.18/13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim w podziale na następujące pakiety: 1. 1. Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk; 2. Preparat alkoholowy do higienicznego odkażania rąk; 3. Środek do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3a. Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3b.Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego (atomizer); 3c. Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji pola operacyjnego; 4. Preparat do mycia noworodków (pianka aerozolowa); 5. Preparat do przedoperacyjnego przygotowania skóry pacjenta (w tym skóry owłosionej); 6. Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6a. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6b. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych (atomizer); 7. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych oraz do stosowania do śródoperacyjnego płukania jam ciała; 8. Preparat bezalkoholowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wrażliwych – pow. skórzane, akryl, pleksiglas, miękki pcv, buf, diagnostyczne głowice aparatów usg: 9. Preparat do dezynfekcji stołów operacyjnych firmy alvo-medical; 10. Preparat do wstępnego mycia endoskopów giętkich (gastroskopy i kolonoskopy); 11. Preparat do dezynfekcji narzędzi i sprzętów wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych, gumy i szkła; 12. Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich na bazie aldehydu glut arowego plus paski testowe; 13. Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych; 14. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni; 15. Chlorowy preparat do dezynfekcji kaczek i basenów. 16. Mydło do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. 17. Środek do higienicznej dezynfekcji rąk (do bezdotykowych dozowników na fotokomórkę). 1.A. Oferowane przez Wykonawców produkty powinny m.in.: a) Nie posiadać działania drażniącego na skórę oraz nie uczulać skóry b) Wysychać w czasie deklarowanym przez producenta c) Posiadać właściwości pielęgnujące skórę rąk d) Nie działać drażniąco na drogi oddechowe e) Posiadać funkcjonalne opakowanie oraz funkcjonalny dozownik f) Nie pozostawiać smug i nalotu na dezynfekowanych powierzchniach g) Pozostawiać dobry stan powierzchni, bez odbarwień, rys, i in. h) Nie wpływać niekorzystnie na dezynfekowane endoskopy/narzędzia i) Skutecznie działać tzn. bezproblemowo usuwać krew i inne zanieczyszczenia organiczne. 2. Szczegółowy opis warunków minimalnych, jakie winny spełniać wszystkie oferowane środki dezynfekcyjne, zawarty jest w załącznikach do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nich zawartymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 17.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych, medycznych lub innych objętych zamówieniem
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych należycie 2 dostaw (do jednostek medycznych) wyrobów o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

a) Karty charakterystyki oferowanych produktów zgodne z rozporządzeniem 1907/2006 WE REACH w języku polskim, b) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub świadectwa Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, o ile zachowują swoją ważność, lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, c) Dla pakietów 11, 13, 14 udokumentowanie skuteczności mikrobójczej badane w warunkach brudnych (załączyć raport z badania mikrobiologicznego). d) Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta lub dokumenty równoważne, które należy dołączyć do oferty. e) Zamawiający wymaga, aby skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) była potwierdzona certyfikatem GLP, na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normach PN-EN lub innymi uznanymi międzynarodowo, albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:31.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00